Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Danh sách văn bản
  Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
  181/QĐ-BXD 19/03/2024 Quyết định số 181/QĐ-BXD ngày 19/03/2024 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
  01/VBHN-BXD 26/02/2024 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD ngày 26/02/2024 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  21/QĐ-BXD 08/01/2024 Quyết định số 21/QĐ-BXD ngày 08/01/2024 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  1260/QĐ-BXD 11/12/2023 Quyết định số 1260/QĐ-BXD ngày 11/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc ban hành chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời “Sử dụng bã thải thạch cao phospho làm lớp móng cho đường giao thông và vật liệu san lấp cho công trình xây dựng”
  15/VBHN-BXD 12/10/2023 Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BXD ngày 12/10/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị
  14/VBHN-BXD 02/10/2023 Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BXD ngày 02/10/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
  13/VBHN-BXD 27/09/2023 Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 27/09/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
  11/VBHN-BXD 12/09/2023 Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BXD ngày 12/09/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
  35/2023/TT-BTC 31/05/2023 Thông tư số 35/2023/TT-BTC ngày 31/05/2023 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch
  34/2023/TT-BTC 31/05/2023 Thông tư số 34/2023/TT-BTC ngày 31/05/2023 của Bộ tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
  32/2023/TT-BTC 29/05/2023 Thông tư số 32/2023/TT-BTC ngày 29/05/2023 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch
  31/2023/TT-BTC 25/05/2023 Thông tư số 31/2023/TT-BTC ngày 25/05/2023 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
  28/2023/TT-BTC 12/05/2023 Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/05/2023 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
  27/2023/TT-BTC 12/05/2023 Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/05/2023 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tai cơ quan, tổ chức, đơn vị và tàì sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
  23/2023/TT-BTC 25/04/2023 Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/04/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tai cơ quan, tổ chức, đơn vị và tàì sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
  09/2023/TT-BTC 08/02/2023 Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
  05/2023/TT-BCT 16/03/2023 Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công thương ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm đường dây và trạm biến áp
  50/2022/TT-BTC 11/08/2022 Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/08/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
  42/2022/TT-BTC 06/07/2022 Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/07/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật
  38/2022/TT-BTC 24/06/2022 Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí giấy cấp phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư