Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Viện Kinh tế xây dựng triển khai nhiệm vụ năm 2022

  07/01/2022 - 04:15
  252
  0
  0

  Tại Hội nghị, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng Lê Văn Cư đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, trong năm 2021, Viện đã phối hợp với Cục Kinh tế xây dựng và các đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng để soạn thảo 04 Thông tư hướng dẫn các Nghị định của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Hướng dẫn một số điều của Luật Kiến trúc để trình Bộ ban hành; tham gia soạn thảo, đóng góp ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý hợp đồng xây dựng, hoạt động xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản trình Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành.


  TS. Lê Văn Cư – Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng

  Năm 2021 là năm kết thúc thực hiện dự án thí điểm áp dụng BIM theo Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Với trách nhiệm là thường trực Ban chỉ đạo thực hiện đề án, tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Áp dụng Mô hình thông tin công trình trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình”. Chủ trì và tham gia tổ chức 21 Hội thảo khoa học trực tuyến về BIM, hướng dẫn áp dụng BIM cho các dự án đầu tư xây dựng. Hoàn thành Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Đề án BIM và trình Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 87/BC-BXD ngày 30/7/2021 của Bộ Xây dựng). Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận kết quả thực hiện của Đề án BIM và chỉ đạo Bộ Xây dựng sớm nghiên cứu đề xuất lộ trình áp dụng BIM theo quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP (Văn bản số 6225/VPCP-CN ngày 07/9/2021 của Văn phòng Chính phủ).


  Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh

  Về Đề án 2380, Viện Kinh tế xây dựng đã có báo cáo Bộ Xây dựng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn I của Đề án 2038 đối với các nhiệm vụ do Viện thực hiện và đề xuất các công việc cần triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Đề án để Cục Kinh tế xây dựng tổng hợp. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu đề xuất định hướng tiếp tục đổi mới cơ chế xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo cơ chế thị trường nhưng phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam trong giai đoạn tới.

  Trong năm qua, các hoạt động tư vấn chuyên môn nghiệp vụ của Viện Kinh tế xây dựng chủ yếu tập trung ở một số công việc tư vấn của lĩnh vực Kinh tế xây dựng; Thông qua hoạt động tư vấn dịch vụ, Viện Kinh tế xây dựng đã phát hiện những bất cập, tồn tại của cơ chế, chính sách, của hệ thống chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật làm cơ sở để đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, công cụ phục vụ quản lý. Đồng thời, thông qua hoạt động dịch vụ tư vấn, Viện Kinh tế xây dựng cũng đã góp phần giúp cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng thực hiện đúng quy định pháp luật, hạn chế lãng phí, thất thoát, góp phần tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách.

  Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2022 của Viện Kinh tế xây dựng

  Trên cơ sở nhận diện những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ năm 2021 và đối chiếu với định hướng thực hiện nhiệm vụ của Bộ Xây dựng trong thời gian tới, Viện Kinh tế xây dựng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 như sau: Tổ chức xây dựng phương pháp xác định một số chỉ tiêu vĩ mô của ngành Xây dựng; Tổ chức thực hiện Báo cáo các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn đầu tư xây dựng; Hoàn thiện cách thức xác định một số chỉ tiêu có tính chất tổng hợp (suất vốn đầu tư, giá xây dựng tổng hợp, chỉ số giá xây dựng) để khắc phục những bất cập trong việc sử dụng dữ liệu tính toán chỉ tiêu; Tiếp tục thực hiện việc rà soát, sửa đổi và bổ sung hệ thống định mức xây dựng góp phần để hoàn thiện hệ thống định mức xây dựng hiện hành, đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Định hướng tập trung xây dựng hệ thống chỉ tiêu có tính chất tổng hợp, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phản ánh thông tin thị trường phục vụ việc xác định chi phí đầu tư xây dựng. Sửa đổi các quy định, hướng dẫn cách xác định chi phí phù hợp với hệ thống chỉ tiêu, cơ sở dữ liệu có tính chất thị trường. Đổi mới cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với cơ chế quản lý chung trong giai đoạn tới.

  Xây dựng “Đề án” về kinh tế đô thị; Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp về kinh tế để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp; Nâng cao chất lượng các báo đánh giá diễn biến thị trường bất động sản phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản.

  Nghiên cứu xây dựng lộ trình áp dụng BIM theo nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao; Nghiên cứu đề xuất các điều kiện, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Xây dựng.

  Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Hồng Minh nhất trí với các báo cáo và ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị. Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới Viện cần tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển để đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra, xây dựng quy trình, nội dung hướng dẫn về nghiệp vụ tư vấn chuyên môn để nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ tư vấn.

  Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bùi Hồng Minh cũng đề nghị Viện Kinh tế Xây dựng tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, các đề tài nghiên cứu có ứng dụng cao trong thực tiễn, có kế hoạch triển khai về kiến trúc quy hoạch, quản lý dự án, xây dựng lộ trình áp dụng BIM, chuyển đổi số ngành Xây dựng … để các chính sách ban hành chất lượng hơn, hiệu quả hơn.

  Bình luận