Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch “Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2030”

  17/06/2020 - 04:08
  199
  0
  0
  Chiều 11/6, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về dự thảo Kế hoạch “Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020 – 2030” với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà.

  Toàn cảnh cuộc họp

  Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/6/2020 về việc Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường – Bộ Xây dựng đã xây dựng dự thảo Kế hoạch “Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020 – 2030”.

  Theo đó, 05 quan điểm chỉ đạo chính được xác định trong dự thảo gồm: Xác định chuyển đổi số ngành Xây dựng là nội dung quan trọng cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả để góp phần tăng năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công ngành Xây dựng; Trong quá trình xây dựng các chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành xây dựng, phải nghiên cứu, xem xét lồng ghép tối đa các nội dung về chuyển đổi số; Chuyển đổi số phải được thực hiện từng bước, có lộ trình, tiến tới toàn diện và đồng bộ trong mọi lĩnh vực của ngành xây dựng; Tập trung nguồn lực cho việc đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất; tăng cường năng lực hạ tầng công nghệ thông tin; khuyến khích nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới, phương thức quản lý mới để tăng năng suất lao động, tạo ra sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh cao; tận dung tối đa nguồn lực của doanh nghiệp và tăng cường hợp tác quốc tế trong quá trình chuyển đổi số; Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi số; Thực hiện các giải pháp toàn diện để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số.

  Dự thảo cũng đề ra 07 mục tiêu chung của Kế hoạch phải hoàn thành là: Hoàn thiện thể chế; Xây dựng thành công Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng; Hoàn thiện toàn bộ cơ sở dữ liệu số để phục vụ Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng; Phối hợp với các địa phương để xây dựng cơ sở dữ liệu số để phục vụ một số nhiệm vụ cụ thể; Ứng dụng công nghệ số để thúc đẩy chuyển đổi số ở một số lĩnh vực cụ thể có tiềm năng mà Bộ Xây dựng có thể thúc đẩy; Đào tạo nguồn nhân lực ngành xây dựng; Nâng cao năng suất lao động ngành Xây dựng.

  Bên cạnh đó, đơn vị soạn thảo cũng đề xuất một số chỉ tiêu cụ thể với 02 giai đoạn thực hiện là Giai đoạn 2020 – 2025 và giai đoạn 2026 – 2030 dựa trên kết cấu của “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ ngày 07/3/2020 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

  Sau khi nghe ý kiến góp ý từ các đơn vị có liên quan, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho rằng đây là một vấn đề mới cần có sự nhận thức đúng đắn của các đơn vị. Dự thảo Kế hoạch cần bám sát Nghị quyết số 17/NQ-CP và Quyết định 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

  Bên cạnh đó, Dự thảo Kế hoạch phải thể hiện được tính toàn diện, ưu tiên tập trung vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu, số hoác các chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, đơn giá,… phục vụ quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng cũng như các cơ quan quản lý về xây dựng ở địa phương; Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng; Hoạt động xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng; Phát triển đô thị, quy hoạch đô thị  và hạ tầng kỹ thuật đô thị; Quản lý nhà ở, công sở và thị trường bất động sản;…

  Bộ trưởng Phạm Hồng Hà giao các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục bổ sung, tổng hợp ý kiến và chuyển cho Vụ Khoa học công nghệ và môi trường điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trình Bộ trưởng ký phê duyệt./.

  Theo CTTĐT Bộ Xây dựng
  Bình luận