Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng

  31/08/2023 - 11:28
  452
  0
  0

  Ngày 29/8/2023, Đảng uỷ Viện Kinh tế xây dựng ban hành Kế hoạch số 72-KH/ĐU “Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng”.

  Kế hoạch ban hành nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chương trình hành động của cấp uỷ đảng các cấp.

  Kế hoạch đề ra các nội dung tuyên truyền trọng tâm. Trong đó, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư qua các nhiệm kỳ, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng qua các nhiệm kỳ. Tiếp tục phân tích, giải thích sâu sắc cơ sở lý luận, thực tiễn và nội hàm xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nêu bật trách nhiệm của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

  Tình hình, kết quả nổi bật, những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đặc biệt là theo 5 nội dung cụ thể trong Kế hoạch.

  Biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động tiêu biểu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung giới thiệu những mô hình mới, sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, giáo dục chính trị, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng; những kiến nghị, đề xuất về giải pháp xây dựng văn hóa trong Đảng, xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tuyên truyền những thành tựu căn bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ.

  Các chương trình, hoạt động xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ Bộ Xây dựng và Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng; tuyên truyền về Giải Búa liềm vàng; chú trọng tuyên truyền, cổ vũ các tập thể, cá nhân tham gia viết tin, bài về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và trong toàn Đảng.

  Bên cạnh đó, Kế hoạch xác định các nội dung tuyên truyền thường xuyên, như: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng và việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nghị quyết của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát…

  Về hình thức tuyên truyền, Đảng uỷ Viện nêu rõ, sử dụng hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin Viện; trên các mạng xã hội; phát huy hiệu quả hình thức tuyên truyền miệng, mời các chuyên gia uy tín, người am hiểu sâu về từng lĩnh vực để trao đổi, giới thiệu, đăng, phát những nội dung về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

   

  Bình luận