Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW

  05/07/2019 - 10:57
  179
  0
  0

  Ngày 3/7/2019, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII.

  Bộ trưởng Phạm Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

  Dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương PGS.TS. Phạm Văn Linh, Báo cáo viên Trung ương; các Thứ trưởng Bộ Xây dựng; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng; Bí thư, cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Bộ Xây dựng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.

  Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương PGS.TS. Phạm Văn Linh phát biểu tại Hội nghị

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS. Phạm Văn Linh giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII về bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cảm ơn Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương PGS.TS. Phạm Văn Linh đã truyền đạt những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII tới các cán bộ chủ chốt của Bộ Xây dựng và cho biết, Bộ Xây dựng đang tích cực triển khai các nhiệm vụ, báo cáo được giao theo chỉ đạo của Trung ương cũng như tinh thần chỉ đạo các Nghị quyết nêu trên.

  Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược Phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 – 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 của Ngành.

  Theo CTTĐT Bộ Xây dựng

  Bình luận