Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • DỰ ÁN: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ TÍNH THEO TỶ LỆ % CỦA DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG HIỆN NAY TRONG CÔNG TÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  20/09/2019 - 04:03
  253
  0
  0

  1. Sự cần thiết nghiên cứu của dự án
  – Với hơn 50 năm phát triển của ngành xây dựng, đi đôi với sự lớn mạnh không ngừng về kỹ thuật xây dựng và công nghệ thi công, công tác quản lý Nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng cũng từng bước được hoàn thiện và phát triển cả về nội dung và phương pháp quản lý phù hợp. Hệ thống các quy định và hướng dẫn của chúng ta không ngừng được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để ban hành, công bố mới nhằm mục đích phản ánh chính xác nhất mang tính thực tiễn của các yếu tố chi phí trong dự toán xây dựng.

  – Dự toán chi phí xây dựng công trình là chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật rất quan trọng biểu thị giá xây dựng công trình, là cơ sở xác định giá gói thầu, giá thành xây dựng và là căn cứ để đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh toán khi chỉ định thầu. Chính vì vậy, việc tính đúng, tính đủ và phù hợp với cơ chế thị trường mang tính quyết định tới hiệu quả của công tác lập và quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng. Dự toán chi phí xây dựng được cấu thành từ các thành phần chi phí trực tiếp và các chi phí tính theo tỷ lệ. Đối với chi phí trực tiếp, chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí máy thi công được xác định rất cụ thể bằng hệ thống định mức, đơn giá, chế độ tiền lương, …. Nhưng bên cạnh đó còn một số chi phí khác (chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công, chi phí xây dựng các công trình phụ trợ) là một phần không thể thiếu trong dự toán chi phí xây dựng lại được xác định bằng tỷ lệ % theo các chi phí khác. Trong quá trình ban hành các Thông tư hướng dẫn, các khoản mục chi phí này đã nhiều lần thay đổi nhưng thiếu cơ sở thực tiễn, chưa được khảo sát đánh giá một cách khoa học và điều tra thực tiễn tỉ mỉ. Vì vậy vấn đề này cần được tiếp tục nghiên cứu xem xét.

  – Xuất phát từ đặc điểm của sản phẩm xây dựng, sản xuất xây dựng ảnh hưởng trực tiếp và mang tính quyết định đến các yếu tố cấu thành nên giá xây dựng, trong đó các yếu tố chi phí tính theo tỷ lệ % như đã nói ở trên là những yếu tố chi phí không thể thiếu khi xác định chi phí trong hoạt động xây dựng. Chính vì vậy, việc xác định các yếu tố chi phí này trong quá trình hình thành nên chi phí của sản phẩm xây dựng cũng cần phải bảo đảm được các tính chất vốn có của sản phẩm xây dựng.

  – Công tác nghiên cứu tổng kết từ thực tiễn đối với các khoản mục chi phí tính theo tỷ lệ % có ý nghĩa rất quan trọng để xác định một cách đúng đắn chi phí xây dựng phục vụ cho các chủ thể hoạt động xây dựng. Vì vậy, việc tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng trong quá trình triển khai xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng với trọng tâm mang tính khoa học về cơ cấu, thành phần, hao phí,… cấu thành các chi phí này để làm cơ sở cho việc đề xuất cho công tác đổi mới trong lập dự toán nói riêng và quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng nói chung.

  2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  2.1. Mục tiêu nghiên cứu
  – Thực hiện tổng kết về nghiên cứu khoa học đối với sự hình thành và cơ chế quản lý đối với các khoản mục chi phí trong dự toán chi phí xây dựng tính theo tỷ lệ % (chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công, chi phí xây dựng các công trình phụ trợ);
  – Tổng hợp về mặt lý luận đối với kinh tế thị trường XHCN của Việt Nam nói chúng và yếu tố này đối với ngành xây dựng, để từ đó xác định được các yêu cầu cần thiết đối với quá trình nghiên cứu cũng như yêu cầu cần phải đạt được đối với sản phẩm của nghiên cứu;
  – Nghiên cứu tổng kết thông qua công tác điều tra, khảo sát thực trạng các khoản mục chi phí trong dự toán chi phí xây dựng tính theo tỷ lệ % theo các loại hình công trình, thực tế thi công, chi phí hiện trường của các doanh nghiệp xây dựng, các chi phí hợp lý trong quản lý của doanh nghiệp xây dựng cho công tác thi công tại công trường,…. làm cơ sở cho các nghiên cứu về chi phí tính theo tỷ lệ đã được định mức trong các quy định và hướng dẫn;
  – Từ những kết quả nghiên cứu, tiến hành sửa đổi định mức tỷ lệ cho những chi phí tính theo tỷ lệ đã được định mức nhưng chưa phù hợp với thực tế khi áp dụng mới phù hợp sự phát triển của ngành xây dựng và các đòi hỏi khách quan của cơ chế thị trường và kinh tế hội nhập quốc tế.
  2.2. Đối tượng nghiên cứu
  Trên cơ sở số liệu điều tra chi phí thực tế thực hiện của một số các dự án đầu tư xây dựng đại diện thuộc các loại hình công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật ở một số địa phương đã thực hiện trong thời gian vừa qua để tổng kết đánh giá và đề xuất các định mức chi phí tỉ lệ %, bao gồm:
  – Chi phí trực tiếp khác;
  – Chi phí chung;
  – Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công;
  – Chi phí xây dựng các công trình phụ trợ.

  3. Phương pháp nghiên cứu
  – Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu của dự án đã đặt ra đồng thời để đảm bảo tính khả thi khi triển khai nghiên cứu thì phương pháp nghiên cứu là phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với nghiên cứu định lượng, phương pháp thống kê, phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp phân tích – tổng hợp, phương pháp hệ thống.
  – Đồng thời sử dụng nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn là phương pháp quan sát trực tiếp và phân tích – tổng kết kinh nghiệm để thực hiện: Quan sát và thu thập thông tin, theo dõi diễn biến về tình hình áp dụng các hướng dẫn của nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước.
  – Ngoài ra dự án sẽ có tổng kết đánh giá và tham khảo các tư liệu của một số nước để đối chiếu với các quy định của Việt Nam, cũng trên cơ sở đó để đề xuất cơ cấu dự toán cho phù hợp

  4. Kết cấu của dự án
  Dự án dự kiến bao gồm các phần và kết cấu như sau:
  Mở đầu
  Chương 1. Đánh giá thực trạng về các khoản mục chi phí tính theo tỷ lệ % của dự toán chi phí xây dựng hiện nay trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
  Chương 2: Quy định về cơ cấu và các yếu tố chi phí trong dự toán xây dựng công trình ở một số nước
  Chương 3: Kết quả điều tra và đề xuất đổi mới các khoản mục chi phí tính theo tỷ lệ % của dự toán chi phí xây dựng.
  Kết luận và kiến nghị
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  Bình luận