Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Đề xuất mới về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

  02/01/2019 - 01:55
  182
  0
  0

  Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

  Ảnh minh họa

  Theo đó, dự thảo bổ sung quy định về số lượng cấp phó của đơn vị sự nghiệp (Khoản 3 Điều 7) như sau: Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên được thực hiện số lượng cấp phó theo Đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thực hiện các quy định về số lượng cấp phó theo quy định của Chính phủ.

  Đồng thời dự thảo cũng bổ sung Điều 16a về tự chủ trong hoạt động liên doanh, liên kết như sau: Đơn vị sự nghiệp công được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở hạch toán độc lập để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật.

  Đơn vị sự nghiệp công có hoạt động liên doanh, liên kết theo quy định báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định loại hình đơn vị, cơ chế hoạt động của cơ sở mới này như sau: Đối với trường hợp góp vốn liên doanh, liên kết để thành lập đơn vị sự nghiệp công trực thuộc: Áp dụng cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định này.

  Đối với trường hợp góp vốn liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân khác: Thành lập doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp. Căn cứ tỷ lệ vốn góp, thành viên tham gia góp vốn theo quy định của Luật doanh nghiệp để thành lập và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp (công ty cổ phần có cổ phần).

  Việc quản lý, sử dụng tài sản của đơn vị sự nghiệp công sau khi góp vốn liên doanh liên kết do pháp nhân mới quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan. Đơn vị được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa nếu đáp ứng danh mục các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định.

  Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng TTĐT của Bộ.

  Theo BĐT Chính phủ

  Bình luận