Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng: Đổi mới theo hướng dân chủ, sâu sát thực tiễn

  21/05/2020 - 03:34
  233
  0
  0

  Viện Kinh tế xây dựng đã góp phần vào việc hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ việc quản lý nhà nước của ngành Xây dựng

  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

  Trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2015 – 2020, Viện Kinh tế xây dựng chủ trì soạn thảo và trình Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành 2 Nghị định, 3 Đề án và 15 Thông tư, góp phần vào việc hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phục vụ việc quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng. Ngoài ra, Viện tham gia đầy đủ và có trách nhiệm cao cùng với các Cục, Vụ của Bộ soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2014, Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh BĐS 2014; các Đề án, Thông tư, hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật và giá trong xây dựng; tham gia soạn thảo, góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật khác…

  Đối với nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế – kỹ thuật: Viện tiếp tục hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu, định mức kinh tế – kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Hoàn thiện và báo cáo Bộ: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình; Suất vốn đầu tư đường cao tốc; Chỉ số giá BĐS quốc gia; Chỉ số giá xây dựng quốc gia; các Báo cáo đánh giá tình hình thị trường BĐS; Báo cáo nghiên cứu thị trường VLXD, nhân công, máy thi công xây dựng và thị trường dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng…

  Thực hiện Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình, với trách nhiệm được Bộ trưởng giao, Viện đã thực hiện tốt vai trò là thành viên Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Đề án, soạn thảo trình Bộ ban hành, công bố các văn bản quản lý, tổ chức thực hiện các công việc của Đề án.

  Đối với đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ: Viện đã thực hiện triển khai với nhiệm vụ trọng tâm là đề xuất cơ chế xác định chi phí đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống định mức xây dựng và tổ chức xây dựng định mức năng suất lao động, định mức năng suất máy và định mức sử dụng vật liệu. Thành tích nổi bật nhất phải đề cập đến là đã hoàn thành nhiệm vụ rà soát hệ thống định mức xây dựng hiện hành, qua đó đã góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng. Ngoài ra, Viện cũng đã hoàn thành việc rà soát hệ thống định mức duy tu các dịch vụ công ích đô thị.

  Giai đoạn 2015 – 2020, Viện Kinh tế xây dựng triển khai thực hiện 40 đề tài khoa học công nghệ, 5 dự án sự nghiệp kinh tế, 2 nhiệm vụ môi trường và 103 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng để nghiên cứu các cơ chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Những sản phẩm nghiên cứu khoa học của Viện đã được sử dụng trong việc soạn thảo cơ chế, chính sách quản lý; xây dựng hệ thống chỉ tiêu định mức kinh tế – kỹ thuật phục vụ công tác quản lý của Bộ Xây dựng.

  Kinh nghiệm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

  Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng Lê Văn Cư chia sẻ: Để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, mỗi đảng viên phải là một hạt nhân quan trọng. Đảng ủy đặc biệt quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong từng cấp ủy, chi bộ và đảng viên, bởi tư tưởng chính trị thông suốt, đạo đức chính trị của đảng viên tốt thì mọi việc mới thuận lợi.

  Đồng thời, Đảng ủy kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội thông qua các chương trình kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề, góp phần ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên… Từ đó, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được Bộ giao. Đó cũng là kinh nghiệm xuyên suốt trong quá trình xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh của Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng.

  Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy đã thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện, tích cực, giữ vững truyền thống là tập thể đoàn kết, nhất trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đảng của một Đảng bộ cơ sở; Đảng ủy cũng phối hợp tốt với chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong việc chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng và nhiệm vụ chuyên môn. Trong công tác xây dựng Đảng có sự đổi mới theo hướng dân chủ, sâu sát thực tiễn hơn; công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể có sự chuyển biến và đạt kết quả tích cực.

  Việc chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể đã có những bước chuyển biến tích cực về chiều sâu, không chỉ đơn thuần về thực thi một số nhiệm vụ công tác về mặt bề nổi; Đảng ủy Viện đã chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu theo đặc thù, tính chất công việc của một cơ quan nghiên cứu chiến lược, cơ chế, chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

  Đảng ủy đặc biệt quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong từng cấp ủy, chi bộ và đảng viên, bởi tư tưởng chính trị thông suốt, đạo đức chính trị của đảng viên tốt thì mọi việc mới thuận lợi.

  Trong giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 08-QĐ/TW của BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

  Tập trung chỉ đạo xây dựng “Chiến lược phát triển Viện Kinh tế xây dựng giai đoạn 2021 – 2025 và các năm tiếp theo” để đáp ứng yêu cầu và thách thức mới đặt ra; Tập trung chỉ đạo nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách để thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong ngành Xây dựng; trong đó lấy mô hình BIM là trung tâm để nghiên cứu; Tập trung triển khai các công việc sau khi kết thúc đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ” với trọng tâm là nghiên cứu, đề xuất đổi mới tiếp cơ chế xác định và quản lý chi phí đầu tư theo cơ chế thị trường nhưng phù hợp với điều kiện của nước ta. Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các chỉ tiêu, định mức kinh tế – kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tính đúng, đủ chi phí của công trình xây dựng…

  Với truyền thống đoàn kết, Đảng bộ Viện quyết tâm khắc phục hạn chế, phát huy những thành quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng lần thứ VII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục giữ vững danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh” nhằm xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

  Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng hiện có 56 đảng viên; trong đó có 55 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị, sinh hoạt tại 13 chi bộ. Toàn thể cán bộ, đảng viên luôn có sự đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao về tiến độ và chất lượng; chấp hành nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, thực hiện tốt các hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên.

  Trong công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tập trung giúp đỡ để phát triển lực lượng trẻ là đoàn viên thanh niên.

  Theo BĐT Xây dựng

  Bình luận