Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Bộ Xây dựng ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP

  07/09/2021 - 10:22
  262
  0
  0
  Ngày 31 tháng 08 năm 2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 12/2021/TT-BXD về ban hành định mức xây dựng và Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Thông tư là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác xác định và quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phù hợp, đồng bộ với quy định của Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 (Luật số 62/2020/QH14) và Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  Thông tư số 11/2021/TT-BXD thay thế Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư số 18/2019/TT-BXD và Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020.

  Theo quy định tại Thông tư số 12/2021/2021/TT-BXD, các phần định mức được ban hành gồm:

  1.     Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình;
  2.     Định mức dự toán xây dựng công trình;
  3.     Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
  4.     Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ;
  5.     Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
  6.     Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;
  7.     Định mức sử dụng vật liệu xây dựng;
  8.     Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
   
  Các nội dung định mức ban hành kèm theo thông tư này thay thế định mức đã ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng  ban hành định mức xây dựng; Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Xây dựng.
   

  Tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, ban hành kèm theo Thông tư này các phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng gồm:

  1.     Phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng;
  2.     Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng;
  3.     Phương pháp xác định đinh mức dự toán mới; điều chỉnh định mức dự toán và rà soát, cập nhật hệ thông định mức;
  4.     Phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng;
  5.     Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
  6.     Phương pháp đo bóc khối lượng công trình.
   
  Các nội dung Ban hành kèm theo Thông tư này thay thế các phương pháp đã ban hành tại Mục 1 Phụ lục số 5, Phụ lục số 6, Phụ lục số 7 của Thông tư số 09/2019/TT-BXD; Thông tư số 11/2019/TT-BXD; Thông tư số 14/2019/TT-BXD; Thông tư số 15/2019/TT-BXD; Thông tư số 17/2019/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

  Ngày 08 tháng 09 năm 2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 14/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. 

  Thông tư số 14/2021/TT-BXD gồm 04 điều, hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng quy định tại điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
   
  Các Thông tư số 11/2021/TT-BXD, Thông tư số 12/2021/TT-BXD và số 13/2021/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021. Thông tư số 14/2021/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2021.

  Bình luận