Trang thông tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Tìm kiếm nâng cao
 • Ban hành Bộ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng

  22/07/2019 - 11:00
  185
  0
  0

  Ngày 10/7/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 626/QĐ-BXD về việc ban hành Bộ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng.

  Theo Quyết định, quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng gồm: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt; Thủ tục công nhận tổ chức xã hội – nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Thủ tục cấp/điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài  thực hiện hợp đồng của dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên; Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I; Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I; Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng/dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh; Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh; Thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng/Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng điều chỉnh; Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

  Lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng: Thủ tục cấp/gia hạn/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Thủ tục cấp/ cấp lại chứng chỉ kiểm định viên; Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng; Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

  Lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng: Thủ tục cấp GCN đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Thủ tục cấp GCN đăng ký hoạt động thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng; Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

  Lĩnh vực môi trường: Thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư của Bộ Xây dựng (trừ các dự án quy định tại Phụ lục III Nghị định số 18/2015/NĐ-CP); Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư của Bộ Xây dựng (trừ các dự án quy định tại Phụ lục III Nghị định số 18/2015/NĐ-CP)

  Lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị: Thủ tục chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án tái thiết khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (theo Điểm 1 Điều 21; Điểm 1 Điều 22; Điều 27 Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013); Thủ tục điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án tái thiết khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ; Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với: (i) các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án tái thiết khu đô thị, dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh (ii) các dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị trong khu vực di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt (iii) các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt (Điểm 2 Điều 21; Điểm 2 Điều 22; Điểm 1 Điều 23 Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013).

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Theo CTTĐT Bộ Xây dựng

  Bình luận