Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia

Cập nhật: 02/12/2019
Lượt xem: 13083
Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (các Chương trình mục tiêu quốc gia).
Ảnh minh họa


Dự thảo nêu rõ, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia phải đảm bảo mục tiêu đầu tư, hiệu quả dự án đã được phê duyệt. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia mới phải phù hợp với mục tiêu của chương trình, quy mô thực hiện và ngân sách của địa phương.

Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, kế hoạch thực hiện dự án. Việc thiết kế, thi công xây dựng phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong công tác xây dựng, giám sát thi công đảm bảo minh bạch. Ưu tiên việc sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, vật liệu, nhân công, máy tại địa phương đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và giành tối đa nguồn kinh phí cho công tác xây dựng công trình.

Dự toán xây dựng gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng được Bộ Xây dựng đề xuất như sau:

Chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình được lập cho các công trình chính, công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công hoặc bộ phận, phần việc, công tác của công trình, hạng mục công trình. Chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần việc, công tác bao gồm: Chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng. Chi phí xây dựng công trình xác định theo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành.

Chủ đầu tư căn cứ tính chất, điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức đã được công bố và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình hoặc áp dụng hệ thống đơn giá xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố làm cơ sở xác định chi phí xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đối với phần khối lượng do dân tự làm sử dụng nhân công, vật tư, vật liệu khai thác tại chỗ, khối lượng của những hạng mục công trình sử dụng kinh phí đóng góp của dân được lập dự toán riêng và không tính thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng trong dự toán.

Chi phí thiết bị xác định theo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành.

Chi phí quản lý dự án được xác định bằng 3,454% của tổng giá trị chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) của công trình trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật (hoặc Hồ sơ xây dựng công trình) được duyệt.

Trường hợp thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thì chi phí hoạt động được tính không quá 1% của chi phí xây dựng trên cơ sở lập dự toán. Nguồn kinh phí được trích từ nguồn chi phí quản lý dự án (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong chi phí đầu tư xây dựng công trình được duyệt, nhưng không thấp hơn 10 triệu đồng.

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được đề xuất như sau: Chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (hoặc Hồ sơ xây dựng công trình): Mức chi phí để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (hoặc Hồ sơ xây dựng công trình) được tính bằng 3,125 (%) của tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) dự kiến theo suất vốn đầu tư hoặc dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện, nhưng không thấp hơn 5 triệu đồng. Trường hợp Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (hoặc Hồ sơ xây dựng công trình) có sử dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (hoặc Hồ sơ xây dựng công trình) được tính theo mức nói trên nhân với hệ số điều chỉnh là 0,8 nhưng không thấp hơn 5 triệu đồng.

Chi phí về khảo sát xây dựng như khoan khảo sát địa chất công trình; lấy mẫu thí nghiệm đất, đá; đo vẽ bản đồ hiện trạng khu vực xây dựng được xác định bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng được tính bằng 0,433% của chi phí xây dựng nhưng không thấp hơn 2 triệu đồng. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị được tính bằng 0,326% của chi phí thiết bị nhưng không thấp hơn 1 triệu đồng. Trong đó, chi phí lập hồ sơ mời thầu bằng 45%, đánh giá hồ sơ dự thầu bằng 55%.

Chi phí thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng được tính bằng 3,208% của chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong chi phí đầu tư xây dựng công trình được duyệt, nhưng không thấp hơn 20 triệu đồng. Chi phí tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình bằng 0,846% của chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong chi phí đầu tư xây dựng công trình được duyệt, nhưng không thấp hơn 5 triệu đồng.

Trường hợp trong quá trình thực hiện phát sinh chi phí cho các công việc khác thì Chủ đầu tư lập, thẩm định, phê duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về dự toán các chi phí này. Đối với một số các khoản chi phí chưa xác định được ngay thì tạm tính đưa trong dự toán xây dựng công trình để dự trù kinh phí.

Chi phí dự phòng là khoản chi phí để dự trù cho khối lượng công việc phát sinh và các yếu tố trượt giá trong thời gian xây dựng, được tính tối đa bằng 10% trên tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo BĐT Chính phủ

Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
Các tin liên quan:
Phân viện Kinh tế xây dựng miền Nam (02/04 )
Hội thảo “Sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng” (02/04 )
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7 (02/04 )
Bộ Xây dựng triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (02/04 )
Công bố thông tin danh mục, giá sản phẩm, vật liệu, thiết bị của các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả (02/04 )
Lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch “Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2030” (02/04 )
Họp lấy ý kiến Dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP, triển khai xây dựng Chính phủ điện tử (02/04 )
Bộ Xây dựng: Sửa đổi cơ chế để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội (02/04 )
Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì cuộc họp sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP (02/04 )
Bộ trưởng Phạm Hồng Hà làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) (02/04 )
Bộ Xây dựng: Sửa đổi cơ chế để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội (02/04 )
Đại hội Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên  (02/04 )
Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng: Đổi mới theo hướng dân chủ, sâu sát thực tiễn (02/04 )
Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng  (02/04 )
Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% phí thẩm định dự án xây dựng (02/04 )
Chính thức giảm từ 20 - 50% nhiều loại phí, lệ phí (02/04 )
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020 (02/04 )
Hướng dẫn cách tính lương, phụ cấp từ ngày 1/7/2020 (02/04 )
Lập Hội đồng thẩm định NCTKT Dự án xây dựng một số đoạn cao tốc (02/04 )
Ban hành 16 văn bản QPPL trong tháng 3/2020 (02/04 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
 
 
Thông tin quảng cáo