Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Phòng Kế hoạch và quản lý khoa học

Cập nhật: 02/04/2019
Lượt xem: 100
Phòng Kế hoạch và quản lý khoa học (gọi tắt là Phòng Kế hoạch, Ký hiệu: KH ) là một đơn vị trực thuộc Viện Kinh tế xây dựng; được hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ kể từ ngày 02/04/2018.
 
Phòng Kế hoạch có chức năng và nhiệm vụ như sau:
 
1. Chức năng
Tổ chức xây dựng và quản lý đối với các chương trình, nhiệm vụ của Viện về: Định hướng chiến lược, chương trình phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Viện; Soạn thảo cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật; Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; Xây dựng quy trình quản lý nội bộ; Xây dựng chương trình đào tạo, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi nghiên cứu của Viện theo chức năng, nghiệm vụ được giao phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Quản lý hồ sơ năng lực phục vụ các hoạt động tư vấn chuyên môn của Viện; Công tác thi đua khen thưởng của Viện.
 
2. Nhiệm vụ
2.1. Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện định hướng chiến lược, chương trình phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Viện trên các lĩnh vực trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Bộ giao.
2.2. Về xây dựng kế hoạch công tác.
2.2.1. Tổ chức xây dựng và quản lý việc thực hiện chương trình công tác hàng năm về các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và soạn thảo cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
2.2.2. Tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tháng làm cơ sở theo dõi và đôn đốc các đơn vị chuyên môn thực hiện.
2.2.3. Lập lịch công tác theo tuần của lãnh đạo Viện.
2.2.4. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện xây dựng chương trình công tác theo năm, tháng và tuần. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác của Viện theo định kỳ và những công việc đột xuất khác để báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.
2.3. Về xây dựng và quản lý các nhiệm vụ khoa học.
2.3.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học ngắn hạn, dài hạn của Viện;
2.3.2. Đầu mối tổ chức việc đăng ký và ký kết hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, đề tài khoa học công nghệ và dự án sự nghiệp kinh tế (gọi tắt là các nhiệm vụ khoa học). Lưu trữ các hồ sơ nhiệm vụ khoa học;
2.3.3. Tổ chức bảo vệ đề cương, kết quả nghiên cứu, đôn đốc, kiểm tra tiến độ, giám sát nội dung nghiên cứu, kiến nghị những giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ khoa học;
2.3.4. Định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học của Viện theo yêu cầu quản lý của Bộ Xây dựng.
2.3.5. Đầu mối tổ chức các hội thảo, trao đổi, sinh hoạt chuyên đề khoa học với các đơn vị trong và ngoài nước.
2.3.6. Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng khoa học của Viện.
2.4. Nghiên cứu góp ý, đề xuất các ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chính sách của nhà nước về khoa học công nghệ.
2.5. Xây dựng quy trình quản lý nội bộ (Quy trình phối hợp thực hiện công việc của Viện)
2.5. Về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
2.5.1. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, tổ chức biên soạn chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về kinh tế và thị trường trong hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2.5.2. Tổ chức, quản lý và tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của Viện về kinh tế và thị trường để phổ biến kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành Xây dựng và phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề trong hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản (các lớp định giá xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đấu thầu, tư vấn giám sát, thẩm định giá, giám sát đánh giá đầu tư... và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn khác theo nhu cầu).
2.5.3. Xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ trong Viện.
2.5.4. Tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ thuộc các lĩnh vực nghiên cứu của Viện theo quy định của pháp luật.
2.6. Về hợp tác quốc tế
2.6.1 Xây dựng chương trình hợp tác quốc tế hàng năm và đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Viện;
2.6.2. Đầu mối thiết lập quan hệ hợp tác với các cá nhân và tổ chức quốc tế trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo trên các lĩnh vực hoạt động của Viện;
2.6.3. Đầu mối để kết nối các tổ chức, chuyên gia quốc tế với các phòng chuyên môn. Tham gia hỗ trợ các đơn vị chuẩn bị nội dung làm việc, tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức nước ngoài;
2.6.4. Tổ chức khai thác các thông tin, tư liệu nước ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu của Viện;
2.6.5. Tổng hợp, báo cáo các hoạt động hợp tác quốc tế đã thực hiện.
2.7. Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Viện, bao gồm các công việc chủ yếu như: Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng; Theo dõi, tổng hợp tình hình kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; Xem xét, đề xuất khen tặng danh hiệu thi đua hàng năm hoặc đột xuất các cá nhân và tập thể thuộc Viện; Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng các cấp theo định kỳ; Quản lý, khai thác, lưu trữ hồ sơ kết quả thi đua, khen thưởng của Viện;
2.8. Quản lý các Hợp đồng tư vấn của Viện; Xây dựng, hoàn thiện các hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, thông tin năng lực nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chứng thư số tham gia nghiệp vụ đấu thầu qua mạng... và yêu cầu cập nhật định kỳ theo quy định của pháp luật. Tổ chức cập nhật hồ sơ năng lực của các cá nhân và đơn vị thuộc Viện phục vụ hoạt động tư vấn chuyên môn của Viện; Chủ trì cung cấp thông tin phục vụ công tác đấu thầu thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Viện; Đầu mối hướng dẫn đăng ký chứng chỉ hành nghề định giá, thẩm định giá, kỹ sư, kiến trúc sư, tư vấn giám sát và các chứng chỉ hành nghề khác theo quy định của pháp luật;
2.9. Thực hiện các hoạt động tư vấn chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ khi được Viện giao;
2.10. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Viện trưởng theo quy định;
2.11. Quản lý cán bộ, viên chức và tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Viện Kinh tế xây dựng;
2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.
 
3. Lãnh đạo đơn vị

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan
Phó trưởng phòng: ThS. Trần Thu Hoài
 
4. Thông tin liên hệ
  •  Phòng Kế hoạch và quản lý khoa học.
  • Địa chỉ: Phòng 802+803, số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: 024.62.800.409
 
 

Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
Các tin liên quan:
Ban hành 8 văn bản QPPL trong tháng 4/2019 (17/05 )
Hà Nội thông qua quy định về bán, cho thuê mua nhà ở xã hội (17/05 )
Ngành Xây dựng tôn vinh 173 điển hình tiên tiến, lao động giỏi, lao động sáng tạo toàn quốc năm 2019  (17/05 )
Bộ Xây dựng triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2019 (17/05 )
Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019  (17/05 )
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019 (17/05 )
Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác thực hiện Đề án 896 của Bộ Xây dựng  (17/05 )
Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019  (17/05 )
Bộ Xây dựng triển khai Hợp phần Nghiên cứu thí điểm chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường carbon trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn ở Việt Nam  (17/05 )
Thủ tướng chỉ thị giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh (17/05 )
Ban hành 10 văn bản QPPL trong tháng 3/2019 (17/05 )
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020  (17/05 )
Bộ Xây dựng tổ chức họp báo định kỳ quý I-2019  (17/05 )
Ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Xây dựng  (17/05 )
Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư  (17/05 )
Thành lập Tổ biên tập Vị trí việc làm Bộ Xây dựng  (17/05 )
Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng  (17/05 )
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019 (17/05 )
Viện Kinh tế xây dựng - 45 năm xây dựng và phát triển (17/05 )
Giới thiệu Tạp chí Kinh tế xây dựng số 01/2019 (17/05 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng: (84-24) 397 421 52; (84-24) 382 159 87
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử