Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Xây dựng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020

Cập nhật: 12/12/2016
Lượt xem: 795

Thực hiện kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/11/2016, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy đã ký ban hành Quyết định số 1259/QĐ-BXD về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Xây dựng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, Bộ yêu cầu việc tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới phải trở thành nhiệm vụ, nội dung trọng tâm trong các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị trong ngành Xây dựng. Khi đánh giá kết quả thi đua và công nhận danh hiệu thi đua hàng năm của các tập thể, cá nhân giai đoạn 2016 – 2020 phải gắn các kết quả triển khai thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới của ngành Xây dựng; Phong trào thi đua phải được tổ chức thường xuyên, liên tục với từng nội dung cụ thể, hình thức phong phú, thiết thực và tạo sức lan tỏa, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tập thể, cá nhân trong từng đơn vị; phát huy sáng kiến, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành. Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào xây dựng nông thôn mới.


Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu đến năm 2020, các cơ quan, đơn vị thuộc Ngành tiến hành tổng kết Phong trào thi đua, khen thưởng hoặc trình xét cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Ngành Xây dựng chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Theo kế hoạch, các nội dung của phong trào thi đua bao gồm: Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động Phong trào thi đua với nội dung, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, cá nhân phấn đấu thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; tập trung các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật về nông thôn mới và hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch phong trào thi đua thuộc phạm vi quản lý của ngành Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phân công tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; ban hành tiêu chuẩn nhà ở nông thôn, các mẫu nhà ở, mẫu nhà công trình công cộng theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Xây dựng và triển khai công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp với Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác quy hoạch tại các địa phương. Triển khai thực hiện “Đề án mô hình quy hoạch xây dựng vùng huyện đáp ứng tiêu chí nông thôn mới” đảm bảo tính liên kết vùng trong xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy đô thị hóa trên địa bàn huyện (sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ).

Huy động các nguồn lực, các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia, đóng góp công sức, phát huy nội lực, tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp về tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới; thông tin kịp thời tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016 - 2020 trên cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng và các phương tiện truyền thông của Ngành.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia các chương trình, dự án xây dựng nông thôn mới tại cơ sở và cán bộ chủ chốt ở địa phương.

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến và ứng dụng giải pháp khoa học công nghệ mới; tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới; xây dựng các tiêu chí mới về xây dựng nông thôn mới của ngành Xây dựng.

Triển khai các chính sách về nhà ở nông thôn giai đoạn 2016 - 2020: Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung (theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8 /2014 của Thủ tướng Chính phủ) và Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới.

Kế hoạch cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng nhằm giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật và các hướng dẫn, thiết kế điển hình liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới; giới thiệu các kết quả về Phong trào thi đua và phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các gương điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân trong ngành Xây dựng; xây dựng cơ sở dữ liệu báo cáo thực hiện xây dựng nông thôn mới do Bộ Xây dựng chỉ đạo triển khai tại các địa phương…..

Theo CTTĐT Bộ Xây dựng
Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
Các tin liên quan:
Sử dụng tro, xỉ của nhà máy nhiệt điện để sản xuất vật liệu xây dựng (19/04 )
Chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ của ngành (19/04 )
Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) và Phần lắp đặt (bổ sung)  (19/04 )
Viện Kinh tế xây dựng – 43 năm xây dựng và phát triển (19/04 )
Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 42 năm thành lập Viện Kinh tế xây dựng (19/04 )
Cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách tín dụng phát triển nhà ở xã hội (19/04 )
Giới thiệu Tạp chí Kinh tế xây dựng số 01/2017 (19/04 )
6 lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình (19/04 )
Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở  (19/04 )
Thực hiện quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13  (19/04 )
Nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng quốc gia làm cơ sở phục vụ quản lý điều hành kinh tế vĩ mô” (19/04 )
Hội thảo Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình (19/04 )
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ (19/04 )
Nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu đánh giá các thiệt hại, phương pháp xác định chi phí xây dựng bị dừng, hoãn, kéo dài thời gian so với tiến độ và giải pháp khắc phục đối với những công trình bị dừng, hoãn, kéo dài tiến độ” (19/04 )
Đầu năm 2011, văn phòng cho thuê sẽ chịu áp lực giảm giá (19/04 )
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng (sửa đổi, bổ sung) (19/04 )
Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)  (19/04 )
Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và giá xây dựng  (19/04 )
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ và một số kết quả chủ yếu về sản xuất kinh doanh trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2017 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng  (19/04 )
Viện Kinh tế xây dựng tham dự Hội khoẻ cơ quan Bộ Xây dựng năm 2017 (19/04 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng: (84-4) 397 421 52; (84-4) 382 159 87
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987;   Email: VienKTXD@moc.gov.vn
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử