Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

DỰ ÁN: “THU THẬP SỐ LIỆU PHỤC VỤ TÍNH TOÁN CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG VÙNG VÀ QUỐC GIA ĐỂ CÔNG BỐ TRONG NĂM 2013 THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 43/2010/QĐ-TTG NGÀY 2/6/2010 VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA”

Cập nhật: 11/11/2021
Lượt xem: 46403
1. Sự cần thiết thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế
- Chỉ số giá xây dựng vùng và quốc gia là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tổng hợp quan trọng, nhằm cung cấp kênh thông tin, công cụ quản lý có hiệu quả giúp các cơ quan quản lý nhà nƣớc trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lƣợc, chính sách và xây dựng kế hoạch phát triển ngành xây dựng. Chỉ số giá xây dựng quốc gia còn dùng để tham khảo và hoặc làm căn cứ để tính toàn các chỉ tiêu thống kê khác trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

- Trong giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, việc nghiên cứu và sử dụng các công cụ kinh tế nhằm theo dõi và quản lý sự biến động của thị trƣờng xây dựng nói chung và chi phí xây dựng nói riêng là hết sức cần thiết. Trên cơ sở đó, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 2 tháng 6 năm 2010 về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu Thống kê quốc gia, trong đó quy định rõ Bộ Xây dựng có trách nhiệm thu thập, tổng hợp tính toán chỉ số giá xây dựng (Mã số 1205) để công bố và áp dụng cho giai đoạn từ năm 2012 đến 2015. Nhằm thực hiện công việc trên, Viện Kinh tế xây dựng đã nghiên cứu và đề xuất thực hiện Dự án SNKT nhằm điều tra, thu thập và tổng hợp cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tính toán chỉ số giá xây dựng quốc gia. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đã quyết định phê duyệt 2 dự án SNKT thực hiện đề xuất của Viện Kinh tế xây dựng (mỗi dự án thực hiện trong 1 năm 2012 và 201). Bộ Xây dựng đã triển khai Dự án SNKT trong năm 2012 với nội dung là “Điều tra, xây dựng thu thập số liệu phục vụ tính toán và công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia” bƣớc đầu triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho tính toán chỉ số giá xây dựng Quốc gia năm 2012. Dự án SNKT năm 2013 “Điều tra, thu thập số liệu phục vụ tính toán chỉ số giá xây dựng vùng và quốc gia để công bố trong năm 2013 theo quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ số 43/2010/QĐ-TTg ngày 2/6/2010 về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia” sẽ tập trung điều tra và xây dựng cơ sở dữ liệu để phân vùng tính chỉ số giá và tính toán chỉ số giá xây dựng vùng, tính toán chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2013.

- Chỉ số giá xây dựng vùng và chỉ số giá xây dựng quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng trong việc quản lý kinh tế vĩ mô nên việc tính toán và công bố các chỉ số giá xây dựng này là việc làm hết sức cần thiết và đã đƣợc giới chuyên môn cũng nhƣ các cơ quan quản lý Nhà nƣớc (Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Tổng Cục thống kê) rất quan tâm. Việc thực hiện nghiên cứu, điều tra và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ tính toán và công bố chỉ số giá xây dựng vùng và quốc gia sẽ nâng cao vai trò và ý nghĩa của chỉ số giá xây dựng không chỉ trực tiếp đối với bản thân ngành xây dựng mà còn đối với cả ngành thống kê và các ngành kinh tế xã hội khác.

- Do vậy, Bộ Xây dựng đã giao nhiệm vụ cho Viện Kinh tế xây dựng tiến hành Dự án SNKT “Điều tra, thu thập số liệu phục vụ tính toán chỉ số giá xây dựng vùng và quốc gia để công bố trong năm 2013 theo quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ số 43/2010/QĐ-TTg ngày 2/6/2010 về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia”. Các thông tin, cơ sở dữ liệu này là nguồn số liệu quan trọng giúp Bộ Xây dựng thực hiện chức năng quản lý Nhà nƣớc nói chung và đáp ứng đƣợc yêu cầu từ Quyết định 43/2010/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ nói riêng.

2. Mục tiêu của dự án sự nghiệp kinh tế
- Thu thập số liệu về vốn đầu tƣ và chi phí xây dựng theo các loại hình công trình và giá xây dựng theo các yếu tố đầu vào làm cơ sở cho việc xác định chỉ số giá xây dựng vùng và quốc gia;
- Bƣớc đầu xây dựng hệ thống lƣu trữ thông tin dữ liệu về giá xây dựng theo 4 vùng (vùng Tây Bắc, vùng Bắc Trung Bộ, vùng Tây Nguyên và vùng Đồng Bằng sông Cửu Long) trên phạm vi cả nƣớc;
- Ứng dụng phƣơng pháp đề xuất để tính toán chỉ số giá xây dựng vùng và quốc gia theo quý, phù hợp với thị trƣờng xây dựng của Việt Nam;

3. Đối tƣợng và phạm vi điều tra khảo sát
Do thời gian thực hiện dự án ngắn, và kinh phí hạn chế, nên việc điều tra, thu thập số liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu tính chỉ số giá xây dựng quốc gia đƣợc tiến hành theo 4 vùng địa lý trong phạm vi cả nƣớc. Mỗi vùng chọn ra 1 địa phƣơng đại diện nhƣ sau:
a) Vùng Tây Bắc: tỉnh Lai Châu
b) Vùng Bắc Trung Bộ: Đà Nẵng
c) Vùng Tây Nguyên: Đăk Lăk
d) Vùng Đồng Bằng sông Cửu Long: Cần Thơ
Đối tƣợng điều tra khảo sát: là các công trình xây dựng, thị trƣờng xây dựng ở các khu vực thuộc phạm vi điều tra, khảo sát nêu trên.

4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Dự án sử dụng một số phƣơng pháp nghiên cứu cơ bản nhƣ là:
- Phƣơng pháp điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về chi phí đầu tƣ xây dựng công trình
- Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp dữ liệu cơ sở thu thập đƣợc từ quá trình điều tra khảo sát
- Phƣơng pháp đánh giá, thu thập lấy ý kiến chuyên gia
- Phƣơng pháp so sánh, đối chiếu

5. Cấu trúc của dự án sự nghiệp kinh tế
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, dự án SNKT đƣợc cấu trúc bao gồm 3 chƣơng thuyết minh chính và các phụ lục kèm theo, cụ thể là:
- Mở đầu
- Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về chỉ số giá xây dựng vùng và quốc gia
- Chƣơng 2: Phƣơng pháp và nội dung điều tra, thu thập số liệu tính chỉ số giá xây dựng vùng và quốc gia
- Chƣơng 3: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu và tính toán chỉ số giá xây dựng vùng và quốc gia
- Kết luận và Kiến nghị
- Phụ lục
Các tin liên quan:
DỰ ÁN: Điều tra, khảo sát và xây dựng định mức dự toán cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn (09/12 )
DỰ ÁN: ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT THỰC TRẠNG XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ LẬP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ; HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ LÀM CƠ SỞ LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ CHO CÁC CÔNG TÁC NÀY (09/12 )
DỰ ÁN: ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỢP ĐỒNG DỰ ÁN THEO HÌNH ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, TRÊN CƠ SỞ ĐÓ ĐỀ XUẤT NỘI DUNG HỢP ĐỒNG DỰ ÁN TRONG CÁC LĨNH VỰC CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT (09/12 )
DỰ ÁN: Điều tra, khảo sát thực trạng việc xác định và quản lý chi phí dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng làm cơ sở đề xuất phương pháp định giá loại hình dịch vụ này (09/12 )
DỰ ÁN: “ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG TẬP ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG (CÔNG BỐ KÈM THEO VĂN BẢN SỐ 1779/BXD-VP NGÀY 16/8/2007 CỦA BỘ XÂY DỰNG) LÀM CƠ SỞ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOÀN CHỈNH TẬP ĐỊNH MỨC NÀY” (09/12 )
DỰ ÁN: “ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC, SỬ DỤNG CÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI. TRÊN CƠ SỞ ĐÓ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CÓ LIÊN QUAN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI” (09/12 )
DỰ ÁN: ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT THỰC TRẠNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG; CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; TRÊN CƠ SỞ ĐÓ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI PHÍ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG, ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG (09/12 )
DỰ ÁN: ĐIỀU TRA, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ TÍNH TOÁN VÀ CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG QUỐC GIA (09/12 )
DỰ ÁN: Điều tra, khảo sát hệ thống dữ liệu thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (09/12 )
DỰ ÁN: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ TÍNH THEO TỶ LỆ % CỦA DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG HIỆN NAY TRONG CÔNG TÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (09/12 )
DỰ ÁN: Đổi mới cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (09/12 )
Tin bảo vệ dự án SNKT (09/12 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử