Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

DỰ ÁN: ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỢP ĐỒNG DỰ ÁN THEO HÌNH ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, TRÊN CƠ SỞ ĐÓ ĐỀ XUẤT NỘI DUNG HỢP ĐỒNG DỰ ÁN TRONG CÁC LĨNH VỰC CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Cập nhật: 11/11/2021
Lượt xem: 20037
1. MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI THỰC HIỆN DỰ ÁN
1.1. Sự cần thiết phải thực hiện dự án
- Việc thực hiện dự án nhằm đề xuất, trình Bộ Xây dựng xem xét, chỉ đạo xây dựng văn bản pháp luật của ngành để hướng dẫn thực hiện Điều 32 của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và thực hiện Quyết định số 1196/QĐ-TTg ngày 23/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đồng thời, thực hiện yêu cầu của văn bản số 1474/BKHĐT-PC ngày 17/03/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư về việc thúc đẩy tiến độ triển khai hướng dẫn nội dung hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng.

- Trên thực tế, thời gian qua có nhiều dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, do thiếu văn bản hướng dẫn về nội dung hợp đồng dự án và mẫu hợp đồng nên đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng bất lợi tới hiệu quả đầu tư. Vì vậy, việc đề xuất dự án “Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng việc áp dụng hợp đồng dự án theo hình thức đối tác công tư, trên cơ sở đó đề xuất nội dung hợp đồng dự án trong các lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt” là rất cần thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển của thực tiễn, phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hình thức đối tác công tư.

1.2. Mục tiêu của dự án:
Khảo sát, đánh giá thực trạng thực tế để đề xuất dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung chi tiết hợp đồng dự án cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đầu tư theo hình thức đối tác công tư

2. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Nội dung và một số mẫu hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư đối với dự án cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.
2.2. Phạm vi nghiên cứu
- Quy định của pháp luật về nội dung hợp đồng và một số mẫu hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị phù hợp với quyết định số 1196/QĐ-TTg và Nghị định số 15/2015/NĐCP. Số liệu phục vụ nghiên cứu trong giai đoạn 2010-2016.
- Khảo sát một số dự án tại Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh

3. NỘI DUNG DỰ ÁN
- Chương 1. Thực trạng quy định, tình hình áp dụng thực tế về hợp đồng dự án đầu tư hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và quy định của một số nước, tổ chức quốc tế về nội dung hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công-tư trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị.
- Chương 2. Đề xuất nội dung và một số mẫu hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị
B- Phụ lục
- Phụ lục 1: Mẫu phiếu điều tra, khảo sát về thực trạng việc áp dụng hợp đồng dự án PPP trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
- Phụ lục 2: Các báo cáo thống kê số liệu điều tra, khảo sát về thực trạng việc áp dụng hợp đồng dự án PPP trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
- Phụ lục 3: Mẫu hợp đồng dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và một số mẫu hợp đồng kèm theo

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
Sử dụng phương pháp thu thập, tổng hợp và phân tích kết quả khảo sát thực tế, phân tích cơ chế chính sách liên quan; lấy ý kiến chuyên gia và tổ chức hội thảo chuyên môn.

5. ĐỊA CHỈ ÁP DỤNG
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các tổ chức cá nhân có liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng dự án
Các tin liên quan:
DỰ ÁN: Điều tra, khảo sát và xây dựng định mức dự toán cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn (09/12 )
DỰ ÁN: ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT THỰC TRẠNG XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ LẬP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ; HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ LÀM CƠ SỞ LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ CHO CÁC CÔNG TÁC NÀY (09/12 )
DỰ ÁN: Điều tra, khảo sát thực trạng việc xác định và quản lý chi phí dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng làm cơ sở đề xuất phương pháp định giá loại hình dịch vụ này (09/12 )
DỰ ÁN: “ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG TẬP ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG (CÔNG BỐ KÈM THEO VĂN BẢN SỐ 1779/BXD-VP NGÀY 16/8/2007 CỦA BỘ XÂY DỰNG) LÀM CƠ SỞ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOÀN CHỈNH TẬP ĐỊNH MỨC NÀY” (09/12 )
DỰ ÁN: “ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC, SỬ DỤNG CÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI. TRÊN CƠ SỞ ĐÓ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CÓ LIÊN QUAN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI” (09/12 )
DỰ ÁN: ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT THỰC TRẠNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG; CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; TRÊN CƠ SỞ ĐÓ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI PHÍ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG, ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG (09/12 )
DỰ ÁN: “THU THẬP SỐ LIỆU PHỤC VỤ TÍNH TOÁN CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG VÙNG VÀ QUỐC GIA ĐỂ CÔNG BỐ TRONG NĂM 2013 THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 43/2010/QĐ-TTG NGÀY 2/6/2010 VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA” (09/12 )
DỰ ÁN: ĐIỀU TRA, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ TÍNH TOÁN VÀ CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG QUỐC GIA (09/12 )
DỰ ÁN: Điều tra, khảo sát hệ thống dữ liệu thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (09/12 )
DỰ ÁN: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ TÍNH THEO TỶ LỆ % CỦA DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG HIỆN NAY TRONG CÔNG TÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (09/12 )
DỰ ÁN: Đổi mới cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (09/12 )
Tin bảo vệ dự án SNKT (09/12 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử