Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

DỰ ÁN: ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT THỰC TRẠNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG; CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; TRÊN CƠ SỞ ĐÓ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI PHÍ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG, ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Cập nhật: 19/09/2019
Lượt xem: 7354
1. Sự cần thiết nghiên cứu của dự án
- Các hoạt động của tổ chức, cá nhân thi công xây dựng, quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng trong ngành xây dựng là các hoạt động có điều kiện trên thị trường xây dựng. Đối với người lao động thì vấn đề tiền lương, tiền công trên thị trường lao động do người quản lý, sử dụng lao động chi trả là cơ sở thực tiễn và khoa học cho việc hình thành mức chi phí tiền lương đầu vào để tính đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình. Mặc dù trong những năm gần đây về mặt cơ chế chính sách đã có những thay đổi cơ bản nhằm định hướng trong việc xác định “giá nhân công” trong xây dựng tiệm cận gần hơn và tiến tới hòa nhập với thị trường, nhưng trong thực tế vẫn tồn tại khoảng cách khá xa giữa giá nhân công trên thị trường xây dựng và giá nhân công được xác định theo các căn cứ mang tính pháp lý của nhà nước. Để rút ngắn khoảng cách này, ngày 14/12/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, theo đó tại mục b, khoản 1, điều 15 đã quy định “Giá nhân công xây dựng được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền lương nhân công và phù hợp với mặt bằng thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh theo từng ngành nghề cần sử dụng”. Để có thể thực hiện được quy định này thì các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vẫn phải có hệ thống các tiêu chí để hình thành chính sách, cơ chế tiền lương phù hợp với mặt bằng thị trường lao động phổ biến trên địa bàn của mình.

- Trong hoạt động xây dựng nói chung, yếu tố “con người” mang tính quyết định không chỉ trong lĩnh vực sản xuất xây dựng trực tiếp mà còn thể hiện rõ nét trong các hoạt động quản lý và lao động sáng tạo. Một dự án đầu tư xây dung được hình thành và triển khai phụ thuộc rất lớn vào công tác quản lý dự án cũng như công tác tư vấn đầu tư xây dựng, các công việc này có một hàm lượng lớn là nhân công lao động trí tuệ. Việc xác định giá cả cho loại nhân công này được quy định bằng một hệ thống các định mức chi phí cũng như văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên trong thực tế những quy định này đã bộc lộ một số bất cập cần phải tháo gỡ như thiếu xác thực, cứng nhắc và vừa thừa lại vừa thiếu một số chỉ tiêu.

- Hiện nay việc xác định các khoản chi phí này được tham khảo, sử dụng trên cơ sở Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. 2 Về cơ bản chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình xác định theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD đã tuân thủ theo quy luật của kinh tế thị trường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình xác định theo định mức chi phí chưa phù hợp với điều kiện thực tế, đặc điểm cụ thể của từng công trình, dự án và cũng đã được giao trách nhiệm để chủ đầu tư xem xét quyết định điều chỉnh định mức hoặc lập dự toán để xác định chi phí.

- Trong thực tế, hầu hết chủ đầu tư chưa thực sự thực hiện “quyền” này đặc biệt là đối với công trình đặc thù sử dụng vốn Nhà nước, trách nhiệm của chủ đầu tư chưa thực sự rõ ràng dẫn đến cơ chế thỏa thuận chi phí ở đây chưa thực sự phù hợp với mô hình kinh tế thị trường.

- Vì vậy, việc nghiên cứu tạo lập cơ sở khoa học cho vấn đề nhân công xây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình để từ đó hoàn thiện quản lý chi phí phù hợp hơn với cơ chế thị trường là hết sức cần thiết. Đây là sẽ là một trong những nhân tố góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam theo hướng bền vững và minh bạch.

2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
2.1.1. Đối với phần giá nhân công xây dựng
- Nghiên cứu tổng kết thông qua công tác điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình thị trường lao động trong hoạt động xây lắp tại Việt Nam thời gian qua, đồng thời điều tra, khảo sát, đánh giá sự tác động của các cơ chế, chính sách được ban hành đến yếu tố này.
- Nghiên cứu các nội dung về cấp, bậc theo từng ngành nghề trong yếu tố giá nhân công là đầu vào của dự toán xây dựng công trình, đồng thời nghiên cứu và làm rõ yếu tố giá nhân công trong giá đơn vị sản phẩm xây dựng trên thị trường xây dựng hiện nay.
- Từ những kết quả nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí đối với chính sách tiền lương trong ngành xây dựng và Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định giá nhân công xây dựng, trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường xây dựng Việt Nam.
2.1.2. Đối với chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
- Nghiên cứu thực trạng chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến các chi phí này.
- Nghiên cứu, lược khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong việc xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
- Từ kết quả nghiên cứu, hoàn thiện định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, trình Bộ Xây dựng quyết định công bố làm cơ sở để các chủ thể có liên quan tham khảo, sử dụng xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.2.1. Đối với giá nhân công xây dựng
- Dự án giới hạn trong nội dung điều tra, khảo sát đối với việc sử dụng lao động tại một số doanh nghiệp có hoạt động xây lắp thuộc các loại hình doanh nghiệp (Nhà nước, cổ phần, tư nhân, ...) và một số các cơ quản lý có liên quan đến nội dung nghiên cứu tại một số địa phương đại diện cho vùng, miền.
- Dự án sẽ tập trung nghiên cứu giá nhân công theo các loại hình công trình tại một số dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Nhà nước, cũng như yếu tố địa lý vùng, miền và các yếu tố khách quan, chủ quan tác động đến sự hình thành các loại giá nhân công xây dựng. Đồng thời xem xét, nghiên cứu cơ chế hình thành giá nhân công và sự tác động của các cơ chế, chính sách đã được ban hành đến yếu tố này trong lĩnh vực lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Việt Nam thời gian qua.
- Đối tượng nghiên cứu là các số liệu thu thập được qua điều tra, khảo sát về nội dung, cơ cấu, .... của các loại giá nhân công xây dựng trên thị trường.
- Thực hiện khảo sát, nghiên cứu việc xác định và quản lý giá nhân công trên thị trường xây dựng tại một số nước để tổng kết kinh nghiệm.
- Các nguồn dữ liệu của các đơn vị khác (nếu có).
2.2.2. Đối với chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
- Dự án sẽ tập trung nghiên cứu trên cơ sở điều tra, khảo sát yếu tố chi phí quản lý dự án theo các loại mô hình quản lý dự án hiện có tại Việt Nam đồng thời thực hiện nghiên cứu các loại chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hiện hành
- Đối tượng được lựa chọn để điều tra, khảo sát là Ban quản lý dự án của các Bộ, Ngành, các Tổng công ty, công ty xây dựng, công ty tư vấn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng theo các mô hình quản lý dự án khác nhau (thuê tư vấn quản lý dự án, ban quản lý dự án của chủ đầu tư…); các Tổng công ty, đơn vị tư vấn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.
- Khảo sát kinh nghiệm quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan…

3. Phương pháp nghiên cứu
- Sử dụng phiếu điều tra, khảo sát và một số kênh thông tin chuyên môn để thu thập thông tin làm cơ sở thực hiện phân tích, đánh giá từ thực tế các nội dung theo mục tiêu nghiên cứu của dự án này.
- Vận dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với nghiên cứu định lượng, phương pháp phân tích - tổng hợp và phương pháp hệ thống.

4. Kết cấu của dự án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, tài liệu tham khảo, các phụ lục, kết quả thực hiện dự án bao gồm hai phần với kết cấu như sau:
Mở đầu
PHẦN A: GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG
Chương 1: Một số nội dung về tiền lương, tiền công, giá cả sức lao động và đơn giá nhân công trong xây dựng.
Chương 2: Thực trạng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động và tiền lương, chi phí nhân công xây dựng trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Chương 3: Đề xuất các tiêu chí về chính sách tiền lương trong ngành xây dựng và phương pháp xác định giá nhân công xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với cơ chế thị trường.

PHẦN B: CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Chương 1: Một số vấn đề chung về chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
Chương 2: Thực trạng quản lý, xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
Chương 3: Lược khảo kinh nghiệm của một số nước trong khu vực và trên thế giới về xác định và quản lý chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.
Chương 4: Hoàn thiện định mức chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng công trình trong cơ chế thị trường.
Kết luận và kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Các tin liên quan:
DỰ ÁN: Đổi mới cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (20/09 )
DỰ ÁN: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ TÍNH THEO TỶ LỆ % CỦA DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG HIỆN NAY TRONG CÔNG TÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (20/09 )
DỰ ÁN: Điều tra, khảo sát hệ thống dữ liệu thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (20/09 )
DỰ ÁN: ĐIỀU TRA, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ TÍNH TOÁN VÀ CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG QUỐC GIA (20/09 )
DỰ ÁN: “THU THẬP SỐ LIỆU PHỤC VỤ TÍNH TOÁN CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG VÙNG VÀ QUỐC GIA ĐỂ CÔNG BỐ TRONG NĂM 2013 THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 43/2010/QĐ-TTG NGÀY 2/6/2010 VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA” (20/09 )
DỰ ÁN: “ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC, SỬ DỤNG CÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI. TRÊN CƠ SỞ ĐÓ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CÓ LIÊN QUAN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI” (20/09 )
DỰ ÁN: “ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG TẬP ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG (CÔNG BỐ KÈM THEO VĂN BẢN SỐ 1779/BXD-VP NGÀY 16/8/2007 CỦA BỘ XÂY DỰNG) LÀM CƠ SỞ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOÀN CHỈNH TẬP ĐỊNH MỨC NÀY” (20/09 )
DỰ ÁN: Điều tra, khảo sát thực trạng việc xác định và quản lý chi phí dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng làm cơ sở đề xuất phương pháp định giá loại hình dịch vụ này (20/09 )
DỰ ÁN: ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỢP ĐỒNG DỰ ÁN THEO HÌNH ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, TRÊN CƠ SỞ ĐÓ ĐỀ XUẤT NỘI DUNG HỢP ĐỒNG DỰ ÁN TRONG CÁC LĨNH VỰC CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT (20/09 )
DỰ ÁN: ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT THỰC TRẠNG XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ LẬP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ; HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ LÀM CƠ SỞ LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ CHO CÁC CÔNG TÁC NÀY (20/09 )
Tin bảo vệ dự án SNKT (20/09 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử