Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BỔ SUNG CHO MỘT SỐ CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

Cập nhật: 11/11/2021
Lượt xem: 21609
1. Sự cần thiết phải triển khai đề tài
- Cùng với sự tăng trưởng không ngừng của tốc độ đô thị hóa, các dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị đã được coi trọng và đầu tư đáng kể. Những năm qua, Nhà nước đã có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư và khai thác, vận hành các dịch vụ vệ sinh môi trường. Trong quá trình đầu tư và khai thác, vận hành, các chủ thể có liên quan (Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà tài trợ vốn, cơ quan quản lý các cấp và các chủ thể khác) gặp khó khăn, lúng túng trong việc xác định chi phí để thực hiện các dịch vụ này.

- Để xác định được chi phí cho việc thực hiện công tác dịch vụ vệ sinh môi trường và quản lý trong suốt quá trình vận hành cần phải xây dựng định mức dự toán cho từng loại dịch vụ đô thị. Định mức dự toán là căn cứ để xây dựng đơn giá, dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị theo cơ chế quản lý đã quy định, thời gian qua Bộ Xây dựng đã triển khai việc nghiên cứu, xây dựng và công bố định mức có liên quan đến các lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị; cụ thể: Định mức dự toán công tác Sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước (Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 30/05/2014); Định mức dự toán công tác Duy trì hệ thống thoát nước đô thị (Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/05/2014); Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị (Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/05/2014); Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị (Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/05/2014); Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị (Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014).

- Tuy nhiên, qua điều tra, khảo sát cho thấy hiện nay trong hệ thống định mức dự toán của 05 lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị có một số công tác vệ sinh môi trường đô thị chưa có định mức dự toán hoặc một số công tác đã có nhưng không còn phù hợp với quy trình - công nghệ hiện nay dẫn đến khó khăn trong việc xác định chi phí cho công tác dịch vụ công ích đô thị.

- Với thực trạng trên đây, để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị thì việc triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán bổ sung cho một số công tác vệ sinh môi trường đô thị” là cần thiết.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Mục tiêu của việc xây dựng định mức dự toán bổ sung của công tác vệ sinh môi trường đô thị là: 
2.1. Để làm cơ sở cho việc xác định chi phí thực hiện các công tác dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị.
2.2. Làm căn cứ cho việc lập dự toán chi phí thực hiện các dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị.
2.3. Là cơ sở cho công tác quản lý của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
2.4. Làm cơ sở công bố bổ sung/hoàn thiện Tập định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trong đô thị.

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
3.1. Phạm vi nghiên cứu:
a. Công tác xử lý nước rỉ rác.
b. Công tác vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt.
c. Công tác thu gom, vận chuyển rác dọc các tuyến đường bằng xe cơ giới.
d. Thời gian thực hiện thu thập số liệu: 2013, 2014, 2015.
3.2. Đối tượng nghiên cứu:
a. Các cơ sở thực hiện công tác vệ sinh môi trường đô thị liên quan tại một số địa phương.
b. Quy trình - công nghệ thực hiện các công tác: - Xử lý nước rỉ rác. - Vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt. - Thu gom, vận chuyển rác dọc các tuyến đường bằng xe cơ giới.
c. Hệ thống định mức dự toán vệ sinh môi trường đô thị hiện hành.

4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp chuyên gia: bên cạnh những số liệu, thông tin thu thập được trong quá trình nghiên cứu; có sự tham gia của các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, kinh tế xây dựng… để phân tích đánh giá đưa ra những kết quả nghiên cứu sát thực nhất.
- Phương pháp thống kê: thu thập các dữ liệu về công nghệ, công suất; thành phần và mức tiêu hao của nguyên, vật liệu, nhân công, máy thi công trong quá trình thực hiện công tác vệ sinh môi trường đô thị. Các thông tin được xử lý và tổng hợp theo yêu cầu nghiên cứu làm cơ sở dữ liệu xây dựng định mức dự toán bổ sung công tác vệ sinh môi trường đô thị.
- Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết: nghiên cứu các tài liệu, lý luận khác nhau; phân tích, tổng hợp thành hệ thống lý thuyết.

5. Kết cấu đề tài
Báo cáo kết quả thực hiện đề tài bao gồm các phần:
- Phần mở đầu: Giới thiệu đề tài
- Chương 1: Cơ sở lý luận về định mức dự toán, công tác vệ sinh môi trường đô thị và phương pháp lập định mức dự toán công tác vệ sinh môi trường đô thị.
- Chương 2: Đánh giá thực trạng và quy trình thực hiện các công tác vệ sinh môi trường đô thị.
- Chương 3: Xây dựng định mức dự toán cho một số công tác vệ sinh môi trường đô thị.
- Các phụ lục.
Các tin liên quan:
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỰC HIỆN THEO MÔ HÌNH TỔNG THẦU EPC (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế xác định và quản lý chi phí duy trì các dịch vụ công ích trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ chế hình thành, xác định và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng hệ chỉ tiêu đánh giá về mặt định lượng hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CHUYÊN GIA TƯ VẤN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TƯ VẤN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ Ở THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN LÀM CƠ SỞ NÂNG CAO CÔNG TÁC DỰ BÁO VÀ ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi về định giá xây dựng phục vụ việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HOẢ TÁNG THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán công tác lắp đặt đường ống bằng công nghệ khoan kích ống ngầm tại Việt Nam (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN, TÍNH CHẤT, BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ĐẶC THÙ TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU RÀ SOÁT, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn một số nội dung chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị; lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình dân dụng (công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu biên soạn sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở hiện trường của công nhân tại các công trình xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá các dự án thí điểm áp dụng BIM (27/04 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử