Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán của các công tác dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng

Cập nhật: 11/11/2021
Lượt xem: 688

1. Sự cần thiết phải triển khai đề tài

- Trong những năm vừa qua, dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hoả táng ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng dịch vụ trên phạm vi cả nước. Quy hoạch xây dựng nghĩa trang và cơ sở hoả táng đã được nhiều tỉnh, thành phố triển khai (có khoảng 14 nghĩa trang vùng tỉnh và nhiều quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang, cơ sở hoả táng đã được lập và phê duyệt). Dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang và cơ sở hoả táng đã thu hút các thành phần kinh tế khác ngoài kinh tế nhà nước tham gia đầu tư và khai thác với quy mô đầu tư lớn và chất lượng cao.

- Trên cơ sở quy định việc xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hoả táng tại Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ, nhiều địa phương đã ban hành các quy định chi tiết việc quản lý, khai thác dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hoả táng. Theo đó, ngoài các quy định có liên quan đến việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang và cơ sở hoả táng, quy định quản lý của địa phương còn quy định cơ chế xác định, thẩm định, phê duyệt phương án giá của các dịch vụ này. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hoả táng. Tuy nhiên, khi xác định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hoả táng yêu cầu cần phải có các định mức do cơ quan có thẩm quyền công bố; bao gồm định mức dự toán cho một số công tác của dịch vụ nghĩa trang và một số công tác của dịch vụ hoả táng. Ngoài ra, trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các dự án xây dựng nghĩa trang và cơ sở hoả táng gặp khó khăn khi không có cơ sở để đánh giá các hao phí thực hiện dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hoả táng. Do chưa có định mức nên việc định giá làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt và chấp thuận phương án giá cho các dịch vụ này gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán và khung mức chi phí của các công tác dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hoả táng” làm cơ sở định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hoả táng là cần thiết.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Từ cơ sở lý luận và các nghiên cứu tổng quan, đồng thời kết hợp với việc đánh giá thực trạng hiện nay về tình hình quản lý công tác dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hoả táng, nhóm thực hiện tiến hành xây dựng định mức dự toán và khung mức chi phí cho các công tác dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hoả táng và đề xuất Bộ Xây dựng công bố để làm cơ sở tham khảo trong việc định giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng.

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

3.1. Phạm vi nghiên cứu:
a. Các công tác thực hiện dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng bao gồm: tổ chức tang lễ, mai táng; xây mộ, cải táng, chăm sóc mộ, tu sửa mộ; hỏa táng thi hài hoặc hài cốt; bảo quản thi hài, lưu giữ tro cốt và các công tác liên quan đến việc thăm viếng, tưởng niệm.
b. Thời gian thực hiện thu thập số liệu: 2018, 2019.

3.2. Đối tượng nghiên cứu:
a. Các cơ sở thực hiện công tác dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng tại một số địa phương.
b. Quy chuẩn - Tiêu chuẩn; Quy trình - Công nghệ và các quy định có liên quan đến thực hiện các công tác dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hoả táng
c. Các hệ thống định mức dự toán hiện hành.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thống kê: thu thập các dữ liệu về công nghệ, công suất; thành phần và mức tiêu hao của nguyên, vật liệu, nhân công, máy thi công trong quá trình thực hiện các công tác dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng. Các thông tin được xử lý và tổng hợp theo yêu cầu nghiên cứu làm cơ sở dữ liệu xây dựng định mức dự toán và khung mức chi phí công tác dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng.
- Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết: nghiên cứu các tài liệu, lý luận khác nhau; phân tích, tổng hợp thành hệ thống lý thuyết.
- Phương pháp phân tích và tổng hợp từ số liệu khảo sát thực tế.

5. Địa chỉ áp dụng

- Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, khai thác dự án lĩnh vực nghĩa trang, cơ sở hỏa táng.
- Tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, khai thác dự án xây dựng nghĩa trang và cơ sở hoả táng.

6. Kết cấu đề tài

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài bao gồm các phần:
- Phần mở đầu: Giới thiệu đề tài
- Chương 1: Cơ sở lý luận liên quan đến việc xây dựng định mức dự toán và khung mức chi phí công tác dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng.
- Chương 2: Thực trạng việc xác định và sử dụng định mức dự toán và khung mức chi phí công tác dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng.
- Chương 3: Xây dựng định mức dự toán và khung mức chi phí cho các công tác dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng.
- Kết luận và kiến nghị.

7. Sản phẩm của đề tài

Sản phẩm của đề tài được xác định tại hợp đồng ký kết giữa Bộ Xây dựng và Viện Kinh tế xây dựng số 02/HĐKHCN, mã số RD 52-18, ngày 29/6/2018, cụ thể như sau:
- Báo cáo kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán của các công tác dịch vụ nghĩa tang và dịch vụ hỏa táng".
- Dự thảo Quyết định của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán và khung mức chi phí công tác dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng.

Các tin liên quan:
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỰC HIỆN THEO MÔ HÌNH TỔNG THẦU EPC (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế xác định và quản lý chi phí duy trì các dịch vụ công ích trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ chế hình thành, xác định và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng hệ chỉ tiêu đánh giá về mặt định lượng hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CHUYÊN GIA TƯ VẤN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TƯ VẤN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ Ở THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN LÀM CƠ SỞ NÂNG CAO CÔNG TÁC DỰ BÁO VÀ ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BỔ SUNG CHO MỘT SỐ CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi về định giá xây dựng phục vụ việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HOẢ TÁNG THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán công tác lắp đặt đường ống bằng công nghệ khoan kích ống ngầm tại Việt Nam (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN, TÍNH CHẤT, BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ĐẶC THÙ TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU RÀ SOÁT, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn một số nội dung chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị; lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình dân dụng (công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu biên soạn sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở hiện trường của công nhân tại các công trình xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam (27/04 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử