Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Đề tài: Nghiên cứu tình hình thực hiện tổng thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. RD 10 - 06

Cập nhật: 15/10/2014
Lượt xem: 2695

Trong việc lựa chọn nhà thầu xây dựng thì đấu thầu là hình thức được áp dụng rộng rãi mang lại hiệu quả cao cho chủ đầu tư, dự án. Với vị trí và vai trò của ngành xây dựng trong nền kinh tế quốc dân như: trực tiếp thực hiện hàng trăm nghìn tỷ đồng vốn đầu tư mỗi năm, đóng góp khoảng 9% trong GDP của toàn bộ nền kinh tế… nên công tác tổ chức, quản lý việc lựa chọn nhà thầu trong các hoạt động xây dựng có ý nghĩa quan trọng trong việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của xã hội dành cho đầu tư xây dựng cũng như trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển ngành xây dựng trong tương lai.

 Xuất phát từ những nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác lựa chọn nhà thầu trong kinh tế thị trường nên từ đầu thập niên 1990 đến nay, Nhà nước đã từng bước xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật, chính sách để điều chỉnh, quản lý hoạt động đáu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. Từ  Quy chế đấu thầu ban hành theo các Nghị định số 43/CP năm 1996, số 88/CP năm 1999 của Chính phủ đến Luật Xây dựng năm 2003, Luật Đấu thầu năm 2005 và Nghị định số 111/CP năm 2006 của Chính phủ là quá trình hoàn thiện các quy định pháp luật trong quản lý đấu thầu trên cơ sở tổng kết các kinh nghiệm từ thực tiễn quản lý công tác đấu thầu kết hợp với việc vận dụng các quy định về đấu thầu theo thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, thực tiễn công tác tổ chức và quản lý các hoạt động đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng những năm qua cho thấy  còn có nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu để bổ sung hoàn thiện về cơ chế, chính sách cũng như trong tổ chức thực hiện các cuộc thầu nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng. Các vấn đề này bao gồm:

- Hoàn thiện phương pháp đánh  giá hồ sơ dự thầu xây lắp (xét thầu) để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có phương án kỹ thuật, công nghệ tối ưu và có giá dự thầu hợp lý;

- Tiếp tục hoàn chỉnh trình tự, quy trình tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng nhằm giảm thiểu các thủ tục, rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu;

- Nâng cao chất lượng của Hồ sơ mời thầu trên cơ sở hướng dẫn cụ thể nội dung và các yêu cầu của hồ sơ mời thầu theo từng loại công việc trong hoạt động xây dựng;

- Xác định vai trò của các chủ thể tham gia hoạt động đấu thầu các gói thầu sử dụng vốn nhà nước nhằm phân định rõ quyền và trách nhiệm của các chủ thể tham gia và trên cơ sở đó đẩy mạnh việc phân cấp trong quản lý đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng.

- Làm rõ các yêu cầu và điều kiện đối với việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tổng thầu xây dựng (với 5 hình thức tổng thầu theo quy định của Luật Xây dựng) trên cơ sở đó có các giải pháp khuyến khích các chủ đầu tư áp dụng các hình thức tổng thầu xây dựng, coi đây là một trong các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng.

- Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp, chế tài cần thiết để đảm bảo tính công khai, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà thầu khi tham dự đấu thầu nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách trong quản lý đấu thầu, tạo ra sân chơi bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà thầu xây dựng;

- Đề xuất mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động cho các tổ chức, đơn vị chuyên thực hiện công tác tổ chức các cuộc thầu nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa đối với công tác này phù hợp với yêu cầu của thị trường xây dựng.

 Trong điều kiện còn hạn hẹp về thời gian và kinh phí thực hiện, Đề tài nghiên cứu tình hình thực hiện tổng thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng bước đầu mới chỉ đề cập đến một số nội dung như: hiện trạng tình hình thực hiện công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; hướng tiếp cận đối với các vấn đề nghiên cứu trên cơ sở tham khảo các quy định hiện hành của Việt nam cũng như các hướng dẫn, quy định của nước ngoài về vấn đề này.....Một số nội dung nghiên cứu như đã nêu ở trên sẽ được tiếp tục triển khai trong những giai đoạn tiếp sau.

* Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Anh Tuấn

Đề tài gồm 4 chương

Chương I: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu và hình thức tổng thầu trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam

1. Đặc điểm của hoạt động tư vấn xây dựng và quá trình lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

1.1. Đặc điểm của hoạt động tư vấn xây dựng

1.2. Đặc điểm hoạt động thi công xây dựng công trình

1.3. Đặc điểm quá trình lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

2. Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

2.1. Đấu thầu rộng rãi

2.2. Đấu thầu hạn chế

2.3. Chỉ định thầu

2.4. Thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

2.5. Tự thực hiện

3. Phương pháp đánh giá, lựa chọn nhà thầu trúng thầu

3.1. Lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng

3.2. Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

3.3. Lựa chọn tổng thầu xây dựng

4. Vai trò của các chủ thể trong quá trình lựa chọn nhà thầu

4.1. Người quyết định đầu tư

4.2. Chủ đầu tư

4.3. Bên mời thầu

4.4. Nhà thầu

4.5. Cơ quan thẩm định kết quả đấu thầu

4.6. Nhà tài trợ, các tổ chức cho vay vốn

Chương II: Đánh giá thực trạng tình hình lựa chọn nhà thầu và hình thức tổng thầu trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam

1. Thực trạng các văn bản QPPL về lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của hệ thống các văn bản pháp quy hiện hành về đấu thầu

1.2. Đánh giá thực trạng các văn bản QPPL về lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam

2. Đánh giá tình hình lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam hiện nay

2.1. Tình trạng đấu thầu mang tính hình thức và áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không hợp lý

2.2. Tình trạng "khép kín" trong đấu thầu

2.3. Chất lượng của một số công việc chuẩn bị cho đáu thầu còn bất cập

2.4. Chất lượng hồ sơ dự thầu kém và tình trạng bỏ giá thầu thấp

2.4. Năng lực cán bộ tham gia công tác đáu thầu còn nhiều bất cập

2.5. Năng lực cán bộ tham gia công tác đấu thầu còn nhiều bất cập

2.6. Vấn đề quản lý sau đấu thầu còn chưa được thực hiện thường xuyên

3. Thực trạng tình hình thực hiện hình thức tổng thầu trong hoạt động xây dựng

3.1. Tình hình thực hiện hình thức tổng thầu tại một số doanh nghiệp xây lắp, tư vấn

3.2. Phân tích tình hình, đánh giá những mặt đạt được và còn tồn tại, khả năng phát triển của hình thức tổng thầu trong hoạt động xây dựng ở nước ta hiện nay

Chương III: Quy định về lựa chọn nhà thầu của một số nước đang phát triển và một số nước tổ chức quốc tế

1. Quy định về lựa chọn nhà thầu của một số nước đang phát triển và một số nước tổ chức quốc tế

- Quy định về lựa chọn nhà thầu ở một số nước

- Quy định về lựa chọn nhà thầu của một số tổ chức quốc tế

- Một số nhận xét về kết quả nghiên cứu và khả năng ứng dụng vào Việt Nam

2. Quy định về phương thức thực hiện hình thức tổng thầu theo thông lệ quốc tế

- Đối với tổng thầu thiết kế - xây dựng

- Tổng thầu EPC/chia khóa trao tay

Chương IV: Một số giải pháp hoàn thiện quá trình  lựa chọn nhà thầu và thực hiện hình thức tổng thầu trong hoạt động xây dựng ở nước ta hiện nay

1. Một số giải pháp hoàn thiện quá trình lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

- Tạo dựng môi trường thuận lợi cho công tác đấu thầu

- Các giải pháp hoàn thiện quá trình  lựa chọn nhà thầu

- Giải pháp về nâng cao năng lực tổ chức và cá nhân liên quan tới quá trình lựa chọn nhà thầu

- Những đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách về lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

2. Một số giải pháp hoàn thiện hình thức thực hiện tổng thầu trong hoạt động xây dựng ở nước ta

Kết luận

Các tin liên quan:
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xác định chỉ tiêu suất chi phí xây dựng phù hợp với công nghệ thi công và lắp đặt công trình xây dựng trên biển và đảo (08/12 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, định mức kinh tế, chi phí cho bảo vệ môi trường và giá dịch vụ trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt (08/12 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng Định mức dự toán hao phí xử lý nước thải sinh hoạt theo một số công nghệ xử lý phục vụ công tác quản lý dịch vụ xử lý nước thải (08/12 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá các dự án thí điểm áp dụng BIM (08/12 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam (08/12 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở hiện trường của công nhân tại các công trình xây dựng (08/12 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu biên soạn sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (08/12 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình dân dụng (công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh (08/12 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn một số nội dung chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị; lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam (08/12 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU RÀ SOÁT, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (08/12 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN, TÍNH CHẤT, BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ĐẶC THÙ TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO (08/12 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi về định giá xây dựng phục vụ việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (08/12 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán công tác lắp đặt đường ống bằng công nghệ khoan kích ống ngầm tại Việt Nam (08/12 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BỔ SUNG CHO MỘT SỐ CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ (08/12 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN LÀM CƠ SỞ NÂNG CAO CÔNG TÁC DỰ BÁO VÀ ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM (08/12 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ Ở THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC (08/12 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG (08/12 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ (08/12 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HOẢ TÁNG THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) (08/12 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CHUYÊN GIA TƯ VẤN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TƯ VẤN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP (08/12 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử