Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Đề tài: Nghiên cứu phương pháp lập giá xây dựng công trình phù hợp với nền kinh tế thị trường

Cập nhật: 15/10/2014
Lượt xem: 3247

Trong thực tế hoạt động xây dựng và những yêu cầu về hội nhập, vận hành theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cho thấy cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình nói chung, trong đó cách lập giá xây dựng nói riêng còn bộc lộ một số bất cập cần hoàn thiện. Cơ sở để hình thành và phương pháp hình thành giá xây dựng tuy đã theo từng công trình cụ thể song giá xây dựng của công trình vẫn mang tính chất bình quân chưa phản ánh đầy đủ được sự khác biệt về yêu cầu kỹ thuật, vị trí đặt công trình xây dựng. Tuy phương pháp lập giá xây dựng đã được cơ quan chức năng nghiên cứu hướng dẫn, nhưng trên thực tế vẫn cần hoàn thiện và khuyến cáo thêm các phương pháp lập giá xây dựng có thể có, để các chủ thể tham gia trong thị trường xây dựng thực thi mục tiêu giá xây dựng công trình sau khi xác định có tính khả thi cao nhất, phù hợp với thực tế giá cả và nguyên tắc hình thành giá xây dựng theo thị trường.

Với một số nội dung chủ yếu trên, việc thực hiện đề tài: "Nghiên cứu phương pháp lập giá xây dựng công trình phù hợp với nền kinh tế thị trường" là yêu cầu đòi hỏi thực tế.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Hồng Mai

* Mục tiêu của đề tài:

- Nêu rõ thêm đặc điểm của giá xây dựng, các loại tư liệu và vai trò của nó làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình, đồng thời cũng cần phân định những nhóm nhân tố chủ yếu có liên quan tác động đến giá xây dựng công trình tù phía thị trường, chính sách quản lý của Nhà nước , tính đặc thù riêng của công trình xây dựng và nhân tố liên quan khác.

- Thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng việc lập giá xây dựng công trình trong thời gian qua ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, theo thiết kế ở giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình để nhìn nhận các nội dung còn khiếm khuyết và nguyên nhân tạo nên các khiếm khuyết khi xác định giá xây dựng công trình làm cơ sở đề xuất các nội dung cần hoàn thiện, bổ sung.

- Thực hiện lược thảo tình hình xác định giá công trình xây dựng ở một số nước trong khu vực và trên thế giới để từ đó rút ra được những nhận xét cần thiết như một minh chứng cần tham khảo khi đề xuất kiến nghị cho phù hợp với phương pháp xác định giá xây dựng trong tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực.

- Từ những nội dung nghiên cứu trên đề tài đề xuất phương thức hoàn thiện thêm một vài tư liệu và phương pháp lập giá xây dựng hiện có và bổ sung thêm một số tư liệu, phương pháp xác định giá xây dựng gắn với đặc điểm, tính chất, vị trí đặt công trình và yêu cầu hình thành giá xây dựng thị trường. Các đề xuất này có thể làm cơ sở để hoàn thiện một số nội dung khi thực hiện hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phù hợp với kinh tế thị trường ở Việt Nam.

- Giá xây dựng công trình qua các giai đoạn từ chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, thực hiện dự án và kết thúc dự án được thể hiện bằng những chỉ tiêu, giá trị khác nhau và xác định bằng nhiều phương pháp. Trong đề tài này sẽ trình bày vấn đề một cách toàn diện, song sẽ tập trung giải quyết các vấn đề hoàn thiện một số loại tư liệu chủ yếu (công cụ cơ sở) như các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đối với giá xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, như các phương pháp lập đơn giá và dự toán chi phí xây dựng công trình ở giai đoạn thực hiện dự án. Những nội dung khác cũng được nghiên cứu về bản chất và đề cập, trình bầy những ý cốt lõi, còn chi tiết hơn có thể sẽ được thực hiện ở những nghiên cứu khác tiếp theo.

- Kết quả nghiên cứu các vấn đề hoàn thiện chủ yếu trên được dựa vào dự thảo Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình  theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 16/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để báo cáo Bộ xây dựng ban hành áp dụng.

Đề tài gồm 3 chương.

Chương 1: Một số lý luận chung về giá xây dựng công trình

1.1. Đặc điểm của giá xây dựng công trình

1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến giá xây dựng công trình

1.3 Trình tự hình thành giá xây dựng công trình theo các giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng

1.4. Các loại tư liệu, đặc điểm và vai trò của các tư liệu làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình

Chương 2: Tình hình xác định giá xây dựng công trình ở Việt Nam và của một số nước trong khu vực và trên thế giới

2.1. Tình hình xác định giá xây dựng công trình ở Việt Nam

2.2. Tình hình xác định giá xây dựng công trình ở một số nước trên thế giới và trong khu vực

Chương 3. Hoàn thiện một số tư liệu chủ yếu và phương pháp xác định giá xây dựng công trình ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

3.1. Một số tư liệu chủ yếu và nguyên tắc hoàn thiện nó để lập giá xây dựng công trình

3.2. Hoàn thiện một số tư liệu chủ yếu và phương pháp xác định giá xây dựng trước khi xây dựng

Kết luận và kiến nghị

Các tin liên quan:
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỰC HIỆN THEO MÔ HÌNH TỔNG THẦU EPC (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế xác định và quản lý chi phí duy trì các dịch vụ công ích trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ chế hình thành, xác định và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng hệ chỉ tiêu đánh giá về mặt định lượng hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CHUYÊN GIA TƯ VẤN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TƯ VẤN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ Ở THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN LÀM CƠ SỞ NÂNG CAO CÔNG TÁC DỰ BÁO VÀ ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BỔ SUNG CHO MỘT SỐ CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi về định giá xây dựng phục vụ việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HOẢ TÁNG THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán công tác lắp đặt đường ống bằng công nghệ khoan kích ống ngầm tại Việt Nam (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN, TÍNH CHẤT, BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ĐẶC THÙ TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU RÀ SOÁT, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn một số nội dung chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị; lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình dân dụng (công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu biên soạn sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở hiện trường của công nhân tại các công trình xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam (27/04 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử