Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện đề án cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Mã số: RD 12 - 02

Cập nhật: 15/10/2014
Lượt xem: 3752

Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về cấp đất, cấp phép xây dựng, đấu thầu xây dựng là một yêu cầu cấp bách, nhằm tạo bước chuyển căn bản trong cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính tạo môi trường thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí. Mục tiêu cụ thể của việc cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về cấp đất, cấp phép xây dựng, đấu thầu xây dựng là hệ thống, đánh giá tổng thể thực trạng các thủ tục hành chính hiện hành, phát hiện các bất cập trên cơ sở đó đưa ra các phương án giải quyết, hoàn thiện hệ thống thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Mặt khác, thủ tục hành chính gọn nhẹ, hợp lý sẽ góp phần bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong ban hành, quản lý và sử dụng mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính; chống việc lạm dụng mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính phục vụ lợi ích cục bộ, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng và thuận lợi trong việc tiếp cận, sử dụng các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính. Thông qua cải cách thủ tục hành chính có thể các cơ quan quản lý nhà nước có điều kiện kịp thời điểu chỉnh, sửa đổi và hoàn thiện các cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước.

Mục tiêu của đề tài là kiến nghị được những thủ tục hành chính gọn nhẹ, đơn giản phù hợp với luật định, đảm bảo quản lý thống nhất của nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia quá trình đầu tư xây dựng. Nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm: báo cáo phân tích thực trạng cải cách hành chính, thủ tục hành chính và những vấn đề tồn tại; khảo sát thực tế tại một số Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và tổng hợp kết quả nghiên cứu. Phương pháp chung thực hiện đề tài là tiến hành rà soát các luật lệ, chính sách liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực cần cải cách hành chính là cấp đất, cấp phép xây dựng và đấu thầu xây dựng, đồng thời xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các Bộ ngành liên quan, các chủ thể tham gia quá trình đầu tư xây dựng là chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu qua đó nghiên cứu đề xuất mô hình vận hành thực hiệ thủ tục hành chính ở 3 lĩnh vực này ở cấp Trung ương và địa phương. Các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được áp dụng tại các cơ quan nghiên cứu cơ chế chính sách về đầu tư xây dựng, các cấp quản lý nhà nước về đầ utư và xây dựng, các chủ thể tham gia quá trình đầu tư xây dựng là chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu.

* Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Trịnh Tường

Đề tài gồm 4 chương

Chương I: Rà soát các luật lệ, chính sách có liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực về cấp đất, cấp phép xây dựng, đấu thầu giai đoạn trước năm 2000.

1.1. Các văn bản pháp quy về đấu thầu

1.2. Các văn bản pháp quy hiện hành về cấp đất

1.3. Các văn bản pháp quy hiện hành về cấp phép xây dựng

Chương II: Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến cấp đất, cấp phép xây dựng, đấu thầu xây dựng và những kiến nghị  sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót.

2.1. Mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp

2.2. Kiến nghị

Chương III: Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các chủ thể tham gia quá trình đầu tư - xây dựng có liên quan đến 3 khâu cải cách hành chính nói trên: các chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn, các nhà thầu.

3.1. Chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các chủ thể

3.2. Mô hình quan hệ OPC truyền thống

Chương IV: Đề xuất mô hình vận hành thực hiện thủ tục cải cách hành chính về cấp đất, cấp phép xây dựng, đấu thầu xây dựng ở cấp Trung ương và địa phương

4.1. Về hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy

4.2. Các giải pháp thực hiện

4.3. Đề xuất thủ tục hành chính.

Các tin liên quan:
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỰC HIỆN THEO MÔ HÌNH TỔNG THẦU EPC (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế xác định và quản lý chi phí duy trì các dịch vụ công ích trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ chế hình thành, xác định và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng hệ chỉ tiêu đánh giá về mặt định lượng hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CHUYÊN GIA TƯ VẤN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TƯ VẤN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ Ở THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN LÀM CƠ SỞ NÂNG CAO CÔNG TÁC DỰ BÁO VÀ ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BỔ SUNG CHO MỘT SỐ CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi về định giá xây dựng phục vụ việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HOẢ TÁNG THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán công tác lắp đặt đường ống bằng công nghệ khoan kích ống ngầm tại Việt Nam (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN, TÍNH CHẤT, BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ĐẶC THÙ TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU RÀ SOÁT, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn một số nội dung chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị; lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình dân dụng (công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu biên soạn sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở hiện trường của công nhân tại các công trình xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam (27/04 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử