Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ chế hình thành, xác định và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng

Cập nhật: 27/04/2022
Lượt xem: 1026

1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài

- Theo số liệu tổng hợp từ Tổng Cục thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ năm 2010 đến năm 2020, trung bình hàng năm Việt Nam đã dành khoảng 10,3% - 11% GDP cho đầu tư xây dựng mới các công trình. Tuy nhiên, lượng vốn đầu tư xây dựng (ĐTXD) nói trên chỉ được sử dụng ĐTXD công trình đến khi kết thúc xây dựng để bàn giao đưa công trình vào vận hành, khai thác mà chưa tính đến quá trình vận hành của công trình trong suốt vòng đời khai thác của công trình.

- Đối với công trình đã đưa vào vận hành, khai thác thì công tác bảo trì đóng vai trò quyết định đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu của ĐTXD ban đầu. Theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng ( sau đây gọi tắt là bảo trì) thì “Bảo trì công trình xây dựng là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác sử dụng”. Hiện nay, hệ thống quy định pháp luật về ĐTXD đã cơ bản hoàn thiện đảm bảo tính đầy đủ và chặt chẽ từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư đưa dự án vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực bảo trì công trình xây dựng, hệ thống quy định pháp luật vẫn còn một số hạn chế về tính pháp lý, sự khuyết thiếu về quy định, còn chồng chéo giữa các quy định,... Trong đó, phải kể đến nội dung về xác định và quản lý nhà nước (QLNN) đối với chi phí thực hiện bảo trì. Những hạn chế này có nguyên nhân khách quan do đặc thù của công tác bảo trì CTXD khác biệt hoàn toàn với ĐTXD mới công trình. Trong công tác bảo trì công trình thì các chủ thể tham gia không phải là người quyết định đầu tư, chủ đầu tư hay nhà thầu xây dựng tham gia trong quá trình ĐTXD mà là chủ sở hữu, người quản lý sử dụng công trình,.. Hay như nguồn vốn sử dụng để bảo trì công trình (BTCT) không phải là nguồn vốn được sử dụng để ĐTXD công trình ban đầu mà rất đa dạng theo chức năng khai thác CTXD hay chủ thể sở hữu, người quản lý sử dụng công trình,...

- Thực tế cho thấy hiện nay các quy định về xác định và quản lý chi phí bảo trì thuộc các loại hình CTXD thuộc các Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành như Bộ Giao thông Vận tải (BGTVT), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (BNN&PTNT), Bộ Công thương (BCT), Bộ Thông tin và truyền thông, (BTT&TT)... có những quy định và hướng dẫn rất khác nhau xuất phát từ công năng sử dụng của công trình hoặc nguồn vốn sử dụng để khai thác, vận hành công trình.

- Chính phủ Việt Nam xác định nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của công trình trong khai thác, sử dụng là một trong những nội dung chủ yếu để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội của công trình trong khai thác, sử dụng với mục tiêu tiết kiệm chi phí, kéo dài thời hạn khai thác, vận hành các CTXD thì việc “Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ chế hình thành, xác định và quản lý chi phí công trình xây dựng” là hết sức cần thiết đối với công tác QLNN về ĐTXD sử dụng vốn đầu tư công ở Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới.

2. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu của đề tài

2.1. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện cơ chế hình thành nguồn vốn sử dụng bảo trì CTXD và phương pháp xác định, quy định quản lý của nhà nước đối với chi phí bảo trì CTXD trong thời gian tới.
2.2. Mục tiêu nghiên cứu
- Hệ thống hoá cơ sở lý luận về bảo trì và chi phí bảo trì CTXD;
- Tổng hợp, hệ thống hoá các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến công tác bảo trì CTXD tại Việt Nam hiện nay.
- Tổng kết, đánh giá thực trạng về cơ chế hình thành vốn sử dụng bảo trì ; hệ thống quy định pháp luật trực tiếp và liên quan đến xác định và quản lý chi phí bảo trì CTXD.
- Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện cơ chế hình thành vốn sử dụng bảo trì và phương pháp xác định, quy định quản lý nhà nước đối với chi phí bảo trì công trình xây dựng trong thời gian tới

3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài

- Hệ thống quy định pháp luật, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về bảo trì CTXD; cơ chế hình thành và quản lý vốn đầu tư công được sử dụng để bảo trì CTXD;
- Phương pháp xác định chi phí bảo trì CTXD và cơ chế QLNN đối với xác định chi phí bảo trì CTXD.

4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài

a. Phạm vi về nội dung
- Do mục đích của đề tài là hoàn thiện cơ chế QLNN nên nội dung nghiên cứu tập trung về các quy định có tính pháp lý đối với vốn bảo trì CTXD có nguồn gốc từ vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công, phương pháp xác định và QLNN đối với bảo trì CTXD,
- Nghiên cứu về cơ chế hình thành vốn, phương pháp xác định và quản lý nhà nước đối với bảo trì CTXD. Tập trung đối với loại hình CTXD dân dụng, công trình giao thông và CTXD nông nghiệp và phát triển nông thôn, là những loại công trình có tỷ trọng sử dụng vốn lớn về BTCT trong tổng nguồn vốn hàng năm.
- Đề tài nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm nước ngoài về xác định và quản lý chi phí đối với bảo trì công trình xây dựng.
b. Phạm vi về không gian và thời gian
- Không gian: nghiên cứu trên phạm vi toàn quốc.
- Thời gian: tổng hợp số liệu, tài liệu trong giai đoạn năm 2015 đến 2021.

5. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng 4 phương pháp nghiên cứu cơ bản sau đây:
- Phương pháp điều tra khảo sát: sử dụng mẫu phiếu điều tra, thu thập thông tin, ý kiến đánh giá của các đối tượng là chủ thể, cá nhân liên quan đến đối tượng nghiên cứu làm cơ sở đánh giá toàn diện đối với nội dung nghiên cứu của đề tài. Các mẫu phiếu khảo sát được tập trung vào các đối tượng liên quan trực tiếp và gián tiếp cơ chế hình thành vốn, phương pháp xác định và quản lý chi phí bảo trì CTXD;
- Phương pháp thống kê: tổng hợp các số liệu, thông tin phục vụ cho quá trình phân tích, đánh giá các nội dung nghiên cứu. Đề tài sử dụng phương pháp thống kê nhằm xây dựng cơ sở cho việc phân tích định lượng về số liệu làm cơ sở đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế hình thành vốn, phương pháp xác định và quản lý chi phí bảo trì CTXD;
- Phương pháp phân tích tổng hợp: khai thác thông tin thứ cấp liên quan đến cơ chế hình thành vốn, phương pháp xác định và quản lý chi phí bảo trì CTXD để tổng kết về cơ sở lý luận, thực tiễn của việc đề xuất các giải pháp. Phương pháp phân tích tổng hợp, sử dụng phiếu khảo sát để đánh giá thực trạng cơ chế hình thành vốn, phương pháp xác định và quản lý chi phí bảo trì CTXD;
- Phương pháp kế thừa: tham khảo, kế thừa sử dụng những kết quả đã được nghiên cứu trước đây có liên quan đến nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài để bổ sung vào luận điểm, vận dụng trong đề tài.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

a. Ý nghĩa khoa học
Đề tài góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận khoa học về chi phí bảo trì CTXD sử dụng vốn đầu tư công tại Việt Nam.
b. Ý nghĩa thực tiễn
- Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện cơ chế hình thành vốn sử dụng bảo trì và phương pháp xác định, quy định quản lý nhà nước đối với chi phí bảo trì CTXD trong thời gian tới tại Việt Nam, làm cơ sở hoàn thiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý chất lượng và bảo trì CTXD, hướng tới đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế nói chung và nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công.
- Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể là tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị đại diện Nhà nước trong sử dụng và quản lý chi phí BTCT xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy, học tập tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành quản lý xây dựng.

7. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần Mở đầu, đề tài được bố cục như sau:
  • Chương 1: Tổng quan về bảo trì công trình xây dựng và cơ sở lý luận về cơ chế hình thành, xác định và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.
  • Chương 2: Thực trạng về bảo trì và chi phí bảo trì công trình xây dựng tại Việt Nam
  • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện cơ chế hình thành, xác định và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.
  • Kết luận và Kiến nghị
  • Tài liệu tham khảo
  • Phụ lục

Các tin liên quan:
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỰC HIỆN THEO MÔ HÌNH TỔNG THẦU EPC (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế xác định và quản lý chi phí duy trì các dịch vụ công ích trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng hệ chỉ tiêu đánh giá về mặt định lượng hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CHUYÊN GIA TƯ VẤN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TƯ VẤN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ Ở THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN LÀM CƠ SỞ NÂNG CAO CÔNG TÁC DỰ BÁO VÀ ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BỔ SUNG CHO MỘT SỐ CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi về định giá xây dựng phục vụ việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HOẢ TÁNG THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán công tác lắp đặt đường ống bằng công nghệ khoan kích ống ngầm tại Việt Nam (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN, TÍNH CHẤT, BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ĐẶC THÙ TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU RÀ SOÁT, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn một số nội dung chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị; lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình dân dụng (công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu biên soạn sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở hiện trường của công nhân tại các công trình xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá các dự án thí điểm áp dụng BIM (27/04 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử