Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn một số nội dung chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị; lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam

Cập nhật: 11/11/2021
Lượt xem: 2090

1. Sự cần thiết

- Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư quy định về nội dung thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Tuy nhiên, chỉ tập trung hướng dẫn một số nội dung chủ yếu của thuyết minh dự án đầu tư theo hình thức công tư áp dụng chung cho các ngành, lĩnh vực, dự án có cấu phần xây dựng và dự án không có cấu phần xây dựng. Những nội dung cụ thể mang tính đặc thù ngành sẽ do các Bộ, ngành hướng dẫn. Vì vậy, khoản 2 Điều 29 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP đã giao cho các Bộ, ngành hướng dẫn chi tiết nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi phù hợp với yêu cầu thực hiện dự án của ngành, lĩnh vực mình quản lý.

- Hiện nay, Bộ Xây dựng chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; trong đó gồm dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Trong khi đó, thực tế thời gian qua cho thấy nhiều dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã bộc lộ nhiều bất cập như dự án hoàn thành không thể đưa vào vận hành, khai thác do đầu tư thiếu đồng bộ, dự án không đạt được các cam kết ban đầu về công nghệ xử lý, một số dự án còn gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí, ảnh hưởng lớn đến người dân. Vì vậy, trong thời gian tới rất cần có những hướng dẫn chi tiết một số nội dung của thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam.    

- Xuất phát từ những phân tích nêu trên thì việc lựa chọn và thực hiện Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn một số nội dung chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị; lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam” là rất cần thiết, kết quả nghiên cứu là cơ sở để Bộ Xây dựng xem xét, quyết định đưa nội dung hướng dẫn chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị; lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt vào văn bản hướng dẫn thực hiện dự án theo hình thức PPP thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

- Mặt khác, việc lựa chọn và thực hiện đề tài này nhằm giải quyết yêu cầu cấp thiết thực hiện giải pháp số 4 về khuyến khích, thu hút đầu tư ngoài ngân sách của Đề án tái cơ cấu ngành xây dựng giai đoạn 2014-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 134/QĐ-TTg, ngày 26/01/2015, với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị; lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư theo hình thức công tư.

2. Mục tiêu, phạm vi, đối tượng, phương pháp nghiên cứu

2.1. Mục tiêu của đề tài

Đề xuất hướng dẫn một số nội dung chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư để Bộ Xây dựng tham khảo trong quá trình soạn thảo, ban hành chính sách; các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án thoát nước và xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

2.2. Phạm vi nghiên cứu

- Về lĩnh vực nghiên cứu, nội dung nghiên cứu: chỉ tập trung nghiên cứu nội dung thuyết minh dự án đầu tư xây dựng thoát nước và xử lý nước thải đô thị, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam (bao gồm cả dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư); đề tài không đi sâu vào nghiên cứu các nội dung thuần túy về kỹ thuật như tính toán thiết kế công nghệ, thiết kế cơ sở của dự án;
- Về thời gian: đề tài thực hiện nghiên cứu các nội dung liên quan trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây.

2.3. Đối tượng nghiên cứu

- Các quy định pháp luật, kinh nghiệm quốc tế, thực trạng xác định các nội dung trong thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đầu tư theo hình thức đối tác công tư;
- Thực tế triển khai một số dự án đầu tư xây dựng thoát nước và xử lý nước thải đô thị, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam (bao gồm cả dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư).

2.4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp kết hợp lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức có liên quan.

3. Địa chỉ áp dụng

Kết quả của đề tài là cơ sở để Bộ Xây dựng tham khảo trong quá trình soạn thảo, ban hành chính sách; các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án thoát nước và xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

4. Nội dung đề tài

A. PHẦN THUYẾT MINH
Phần mở đầu
Chương 1. Tổng quan về nội dung thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thực hiện theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị
1.1. Khái quát về nội dung thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thực hiện theo hình thức đối công tư lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị
1.2. Kinh nghiệm quốc tế về nội dung thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Chương 2. Thực trạng cơ chế, chính sách, xác định nội dung chi tiết Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và triển khai dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị, xử lý chất thải rắn sinh hoạt thực hiện theo  hình thức đối tác công tư
2.1. Thực trạng cơ chế, chính sách hiện hành liên quan tới xác định nội dung đặc thù trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị và xử lý chất thải rắn sinh hoạt thực hiện theo hình thức đối tác công tư
2.2. Thực trạng đầu tư dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt thực hiện theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam
2.3. Nguyên nhân của tồn tại cần khắc phục
2.4. Tổng hợp kết quả lấy ý kiến chuyên gia về xác định các nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị và xử lý chất thải rắn sinh hoạt thực hiện theo hình thức đối tác công tư.

Chương 3. Đề xuất hướng dẫn một số nội dung chi tiết của thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư
3.1. Đề xuất hướng dẫn một số nội dung chi tiết của thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.
3.2. Dự thảo hướng dẫn chi tiết một số nội dung của thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Kết luận, kiến nghị

B. PHẦN PHỤ LỤC
Phụ lục 01: Mẫu phiếu điều tra lấy ý kiến chuyên gia về thực trạng việc áp dụng nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư
Phụ lục 02: Các báo cáo thống kê, xử lý số liệu lấy ý kiến chuyên gia về thực trạng việc áp dụng nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư

5. Sản phẩm của đề tài

- Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài;
- Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị; lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam. Nội dung hướng dẫn có thể tích hợp vào thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn về dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị hoặc hình thành một quyết định của Bộ Xây dựng công bố tài liệu hướng dẫn chi tiết một số nội dung của thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị; lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư.

Các tin liên quan:
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỰC HIỆN THEO MÔ HÌNH TỔNG THẦU EPC (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế xác định và quản lý chi phí duy trì các dịch vụ công ích trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ chế hình thành, xác định và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng hệ chỉ tiêu đánh giá về mặt định lượng hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CHUYÊN GIA TƯ VẤN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TƯ VẤN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ Ở THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN LÀM CƠ SỞ NÂNG CAO CÔNG TÁC DỰ BÁO VÀ ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BỔ SUNG CHO MỘT SỐ CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi về định giá xây dựng phục vụ việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HOẢ TÁNG THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán công tác lắp đặt đường ống bằng công nghệ khoan kích ống ngầm tại Việt Nam (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN, TÍNH CHẤT, BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ĐẶC THÙ TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU RÀ SOÁT, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình dân dụng (công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu biên soạn sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở hiện trường của công nhân tại các công trình xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá các dự án thí điểm áp dụng BIM (27/04 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử