Viện Kinh tế xây dựng

Thông tư số 22/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về định mức chi phí giám sát đánh giá đầu tư. In bài viết Gửi bài viết cho bạn bè
07/12/2010 09:15 | 2189 lượt xem

Theo đó nguồn vốn để thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư sẽ bao gồm:
+ Nguồn chi thường xuyên của các tổ chức được giao nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư dành cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư và
+ Nguồn chi đầu tư (được tính vào tổng mức đầu tư của dự án) dành cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư do chủ đầu tư thực hiện.
Các cơ quan, tổ chức cá nhân được giao nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc các nguồn vốn đầu tư khác để thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư phải đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả theo chế độ quản lý tài chính hiện hành.
Thông tư quy định kiểm tra việc quản lý sứ dụng chi phí giám sát, đánh giá đầu tư sẽ do cơ quan tài chính, tài vụ các cấp thực hiện gồm:
+ Sở Tài chính đối với giám sát, đánh giá đầu tư và dự án đầu tư do cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý.
+ Phòng Tài chính - Kế hoạch đối với giám sát, đánh giá đầu tư do cấp quận, huyện quản lý.
+ Vụ (ban, phòng...) tài chính đối với giám sát, đánh giá đầu tư do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 90, 91, Công ty độc lập quản lý.
+ Tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý tài chính cấp xã đối với các dự án thuộc cấp xã quản lý.
Hàng năm bằng các hình thức kiểm tra định kỳ và kiểm tra không định kỳ theo yêu cầu của cơ quan có thấm quyền, các cơ quan tàichính tổ chức kiểm tra việc quản lý sử dụng chi phí giám sát đánh giá đầu tư của các cơ quan, tổ chức thực hiện giám sát đánh giá đầu tư thuộc phạm vi quản lý của mình để kịp thời uốn nắn và xử lý các sai phạm trong quá trình quản lý và sử dụng chi phí giám sát, đánh giá đầu tư.
Đối với việc quản lý, sử dụng chi phí giám sát đánh giá đầu tư dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, Thông tư nêu rõ: Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư được quản lý và sử dụng như chi phí quản lý dự án. Việc tạm ứng thanh toán chi phí giám sát đánh giá đầu tư cho chủ đầu tư được thực hiện theo quy định hiện hành vế quản lý cấp phát thanh toán vốn đầu tư. Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn thực hiện đánh giá dự án đầu tư thì việc quản lý chi chí này như quản lý chi phí dịch vụ tư vấn, mức thuê chi phí tư vấn không vượt quá 10% chi phí quản lý dự án theo quy định hiện hành. Việc tạm ứng, thanh toán vốn cho tư vấn đánh giá dự án đầu tư được thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý cấp phát, thanh toán vốn đầu tư đối với các tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng.

In bài viết Gửi bài viết cho bạn bè
 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video clip

Get the Flash Player to see this player.

MẠNG LIÊN KẾT

Giới thiệu sản phẩm

 

Tỷ giá - Giá vàng

(Nguồn: JSC, Sacombank-SBJ) (Nguồn: Eximbank)